Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 30 września 2020r. (środa) o godz. 10.00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie (ul. Plac Dworcowy 5) odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r. wraz z załącznikami;
 8. przyjęcie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
  za I półrocze 2020r.;
 9. Raport o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata  2014 – 2020;
 10. Ocena stanu bezpieczeństwa w gminie za 2019 rok:

- informacja Kierownika Posterunku Policji w Gogolinie dotycząca  analizy stanu zagrożenia przestępczością i wykroczeniami  w gminie Gogolin,
- informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach o stanie bezpieczeństwa Gminy Gogolin w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok,
- informacja Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Gogolinie nt. oceny bezpieczeństwa pożarowego Gminy Gogolin za 2019 rok,
- informacja Straży Miejskiej w Gogolinie o zadaniach zrealizowanych w 2019 roku,
 - informacja Gminnego Centrum Reagowania nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Gogolin
w 2019 roku;

 1. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania,
 2. przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gogolin oraz przekazania go do organu regulacyjnego,
 3. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski
  - część 2,
 4. zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Krapkowice przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji „Krapkowice”,
 5. wyrażenia opinii o przystąpieniu do Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” z siedzibą w Strzelcach Opolskich,
 6. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu usługowego,
 7. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin,
 8. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 9. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok,
 10. udzielenia pomocy finansowej,
 11. rozpatrzenia wniosku dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
 12. szczegółowych zasad wnoszenia projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,

12) wolne wnioski i informacje;

13) zakończenie obrad sesji.

            Przewodniczący
    Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                                                      /-/ Piotr Czok

PDFProjekt uchwały Nr XXVIII_a_2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII_b_2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII_c_2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII_d_2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII_e_2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII_f_2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII_g_2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII_h_2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII_i_2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII_j_2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII_k_2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII_l_2020.pdf
 

Wersje dostępne:
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII_a_2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII_b_2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII_c_2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII_d_2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII_e_2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII_f_2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII_g_2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII_h_2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII_i_2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII_j_2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII_k_2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII_l_2020.pdf