Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie

Burmistrz Gogolina

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie

 

Na podstawie art. 46 i art. 49 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 poz. 295, 567 i 1493) oraz § 4 ust. 1 pkt. 3, § 9 i § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018, poz. 393 i z 2019, poz. 2024) ogłasza się  konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie.

 1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego, którego dotyczy konkurs:

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie, ul. Szkolna 2, 47-320 Gogolin.

 1. Stanowisko objęte konkursem:

Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie.

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe;
  2. wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora;
  3. co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
  4. brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość ustawy o samorządzie gminnym;
  2. znajomość ustawy o działalności leczniczej i ustawy o finansach publicznych;
  3. znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;
  4. znajomość Kodeksu pracy;
  5. znajomość obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotu leczniczego.
 3. Wymagane dokumenty:
  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
  2. pisemna koncepcja funkcjonowania Gminnego Ośrodka Zdrowia  w Gogolinie;
  3. poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem;
  4. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
  5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu poświadczające staż pracy;
  6. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;
  7. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
  8. oświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
  9. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia;
  10. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia;
  11. oświadczenie kandydata, iż nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia;
  12. oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej lub zobowiązanie do jej zakończenia przed zatrudnieniem/powołaniem na stanowisko – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia;
  13. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego – według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia.

Dokumenty wymienione w pkt. 1-6 oraz 8-13 powinny być odręcznie podpisane przez zgłaszających się do konkursu.

Na prośbę Komisji Konkursowej kandydat zobowiązany jest do okazania oryginału dokumentów, o których mowa w pkt. 3, 5 i 6.

 1. Zasady udostępniania materiałów informacyjnych:

Z informacjami o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, pok. nr 9,w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30. Celem ułatwienia dostępu do wskazanych informacji – uzgodnienia terminu można dokonać pod nr tel. 77 4076805. Materiały informacyjne będzie można uzyskać również drogą e-mailową, po przesłaniu wniosku o materiały informacyjne oraz oświadczenia o wykorzystaniu uzyskanych informacji wyłącznie do celów uczestnictwa w konkursie na adres e-mail:

Udostępnieniu podlegać będą jednakowe materiały informacyjne.

 1. Warunki pracy:

Stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu.

 1. Miejsce i termin składania złożenia dokumentów:

1) Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin w terminie do 30 października 2020 r. lub przesłać na wskazany powyżej adres drogą pocztową. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gogolinie;

2) Na kopercie należy umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści „Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia  w Gogolinie”;

 3) Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:
  1. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną;
  2. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w terminie nie późniejszym niż 2 miesiące od dnia upływu terminu składania dokumentów aplikacyjnych;
  3. O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani pisemnie w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej.; Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu.

           Burmistrz Gogolina

            Joachim Wojtala                                                                           

 

Załącznik nr 1

do ogłoszenia o konkursie

na stanowisko Dyrektora

Gminnego Ośrodka Zdrowia

w Gogolinie

 

……………………….                                                  …………………………..

(nazwisko i imię)                                                                                            (miejscowość i data)

 

………………………..

(adres zamieszkania)

……………………….

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO PRACY                       NA STANOWISKU KIEROWNICZYM

 

Niniejszym oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy na stanowisku Dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie.

 

..........................................................................

                      podpis

 

 

 

Załącznik nr 2

do ogłoszenia o konkursie

na stanowisko Dyrektora

Gminnego Ośrodka Zdrowia

w Gogolinie

 

……………………….                                                  …………………………..

(nazwisko i imię)                                                                                            (miejscowość i data)

………………………..

(adres zamieszkania)

……………………….

 

OŚWIADCZENIE

 

Niniejszym oświadczam, że nie został wobec mnie prawomocnie orzeczony zakaz wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakaz zajmowania stanowiska objętego konkursem – dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie.

 

..........................................................................

                      podpis

 

 

Załącznik nr 3

do ogłoszenia o konkursie

na stanowisko Dyrektora

Gminnego Ośrodka Zdrowia

w Gogolinie

 

 

……………………….                                                  …………………………..

(nazwisko i imię)                                                                                            (miejscowość i data)

 

………………………..

(adres zamieszkania)

……………………….

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że nie posiadam / posiadam *) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.

 

 

……………………………………

                  (podpis )

Niniejsze oświadczenie wnioskodawca składa pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego – „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznając nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

 

*) niepotrzebne skreślić

 

Załącznik nr 4

do ogłoszenia o konkursie

na stanowisko Dyrektora

Gminnego Ośrodka Zdrowia

w Gogolinie

 

…………….                                                  …………………………..

(nazwisko i imię)                                                                                            (miejscowość i data)

 

………………………..

(adres zamieszkania)

……………………….

 

Oświadczenie

o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych

związanych z dysponowaniem środkami publicznymi

 

Niniejszym oświadczam, że nie byłam/-łem* karana/-y* zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa  w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 ze zm.)

 

……………………………………..

                  podpis

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

Załącznik nr 5

do ogłoszenia o konkursie

na stanowisko Dyrektora

Gminnego Ośrodka Zdrowia

w Gogolinie

 

 

……………………….                                                  …………………………..

(nazwisko i imię)                                                                                            (miejscowość i data)

 

………………………..

(adres zamieszkania)

……………………….

 

Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

 

Oświadczam, iż:

1. Nie prowadzę działalności gospodarczej.

 

.................................................................

                          podpis

 

2. Prowadzę działalność gospodarczą od dnia …………………….……, polegającą na:

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

 

 

..................................................................

podpis

 

3. Działalność gospodarcza zostanie zakończona w związku z wyborem na stanowisko objęte niniejszym konkursem od dnia …………………….……..

 

 

 

……………………………………………

podpis

Załącznik nr 6

do ogłoszenia o konkursie

na stanowisko Dyrektora

Gminnego Ośrodka Zdrowia

w Gogolinie

 

 

……………………….                                                  …………………………..

(nazwisko i imię)                                                                                            (miejscowość i data)

 

………………………..

(adres zamieszkania)

……………………….

 

OŚWIADCZENIE

 

Wyrażam zgodę na udostępnienie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am* się z poniższą klauzulą informacyjną.

..........................................................................

                      podpis

*niepotrzebne skreślić

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia     27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Gogolinie                             z siedzibą w Gogolinie 47-320, ul. Krapkowicka 6.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko kierownicze, na które zgłosiła Pani/zgłosił Pan swoją ofertę;
 • przeniesienia danych do archiwum i wypełnienia obowiązków  archiwizacyjnych;
 • prowadzenie audytów, kontroli lub postepowań wyjaśniających – o ile cele te będą powiązane z celami, o których mowa w pkt. 3);

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 221 Kodeksu pracy, art. 49            ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295, 567 i 1493) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r., poz. 393 i z 2019r., poz. 2024)..

 1. Kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych są :
 • członkowie komisji konkursowej;
 • organy i podmioty upoważnione z mocy prawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wskazany w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki”.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sporządzania ich kopii oraz prawo ich sprostowania jeżeli są niezgodne ze stanem rzeczywistym.
 4. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, niepodanie wymaganych danych skutkuje brakiem możliwości zgłoszenia swojej kandydatury oraz nawiązania stosunku pracy lub nieskorzystaniem z przysługujących uprawnień – jeśli podanie danych warunkuje ustalenie tych uprawnień.
 6. Administrator danych osobowych nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 

ZAŁĄCZNIKI 

PDFogłoszenie o konkursie.pdf
PDFzarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu.pdf
DOCXogłoszenie o konkursie.docx
DOCXZarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu.docx