Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

 

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 17 czerwca 2013r.
o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VI kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. informacja z działań zmierzających do zabezpieczenia czasu wolnego dla dzieci w czasie wakacji letnich;
 8. informacja o bezrobociu w gminie;
 9. informacja z działalności Zespołu Rekreacyjno- Sportowego w Gogolinie za 2012 rok;
 10. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok,
 2. udzielenia Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Gogolinie,
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011-2015,
 5. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za 2012r.,
 6. uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie,
 7. regulaminu korzystania ze zjeżdżalni wodnej pływalni odkrytej w Gogolinie,
 8. sprzedaży nieruchomości,
 9. zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin spółka z o.o. z siedzibą w Gogolinie w latach 2013-2017,
 10. przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013,
 11. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok,
 12. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 13. zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 14. zaciągnięcia pożyczki,
 1. wolne wnioski i informacje;
 2. zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Franciszek Holeczek