Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa przerzutu ścieków z Gogolina do oczyszczalni w Choruli

Gogolin , dnia 31-07-2013

 

WG.VI.6220.10.2013

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z art. 71 ust1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr199, poz.1227 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przerzutu ścieków z Gogolina do oczyszczalni ścieków w Choruli”. Lokalizacja :działki nr ewidencyjny gruntu: 1387/38, 1425/2, 1392, 1388/5, 1388/9, 338/2, 299, k.m.4, obręb Karłubiec, 265, 259/5, 259/6, 213, 250, 246 k.m.3, obręb Karłubiec, 3/1, 1, k.m.1, obręb Gogolin1, 72, 71, 70, 69, 74 k.m.2, obręb Gogolin1, 255/1, 195, 246/1, k.m.3, obręb Górażdże, 227/3, 226/6 k.m.2, obreb Górażdże, 136/3, 115/35, 134/6, 135/4, 52/1 k.m.1, obręb Górażdże z wniosku złożonego w dniu 25.07.2013 przez Pana Andrzeja Żuraw prowadzącego biuro Projektów PROJ-SERWIS działającego z upoważnienia inwestora: Gmina Gogolin , ul. Krapkowicka 6 47-320 Gogolin.

Jednocześnie informuje się, iż wnioskodawca w dniu 25.07.2013r. do ww. wniosku załączył „kartę informacyjną przedsięwzięcia” .

Zapoznanie się z podmiotową dokumentacją oraz ewentualne wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 lub w formie elektronicznej e-mail: w terminie 14 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma .

Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gogolina.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Gogolina, zaś organami właściwymi do wydania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach ul. Ks. Koziołka 30, 47-303 Krapkowice

 

( niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl i biuletynie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Górażdże, Gogolin).