Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

miasta Gogolin, wsi Chorula, wsi Obrowiec oraz wsi Zakrzów-Dąbrówka

 

         Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 647) oraz uchwał:

  1. Nr XXIII/243/2012 z dnia 29 października 2012r., o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Obrowiec;
  2. Nr XXIII/244/2012 z dnia 29 października 2012r., o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula;
  3. Nr XXIII/245/2012 z dnia 29 października 2012r., o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin;
  4. Nr XXIII/246/2012 z dnia 29 października 2012r., o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zakrzów i Dąbrówka,

 

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin, wsi Chorula, wsi Obrowiec oraz wsi Zakrzów-Dąbrówka od 13.08.2013r. do 09.09.2013r., od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w pokoju 29, a także w soboty: 31.08.2013r. oraz 07.09.2013r. w godzinach 9:00-11:00 w klubie Labirynt przy Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6 (suterena).

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09.09.2013r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie (sala narad) ul. Krapkowicka  6, o godz.15.00.

Zgodnie z art. 17. ust.11. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gogolina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.09.2013r.

Jednocześnie, na podstawie art. 39, 40 i 41 i art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z dnia 7 listopada 2008 r.) informuję, że:

-         możliwe jest zapoznanie się z niezbędną dokumentacją projektów planów w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. nr 29,

-         do ww. dokumentacji mogą być wnoszone uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,

-         uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Gogolina w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.09.2013r.,

-         uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.    

 

                                                                                                                         Burmistrz Gogolina

                                                                                                                          Joachim Wojtala