Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Obrowiec

 Gogolin, dnia  30.08.2013r.

 

WG.I.271.10.2013

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Gmina Gogolin, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6, tel. 077/4076800, fax. 077/4666247

 

Działając na zasadzie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawa jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Obrowiec

wybrano ofertę złożoną przez  Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o.

Korwinów ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa

z ceną ofertową 609 984,00 zł ( z podatkiem VAT).

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:

 

 

Numer oferty

Nazwa  i adres wykonawcy

Kryterium oceny oferty  - „cena oferty”

Ilość punktów

1

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o.

Korwinów ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa

 

100

 

Podpisał:

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Długosz