Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa przerzutu ścieków z Gogolina do oczyszczalni w Choruli

WG.VI.6220.10.2013                                                                                                                                                                               Gogolin, 03.09.2013 r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

 

 

 

Stosownie do art.85 ust 3 w związku z art.71 ust 1, ust2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) organ zawiadamia strony oraz społeczeństwo, iż wydana została decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „budowie przerzutu ścieków z Gogolina do oczyszczalni ścieków w Choruli”. Lokalizacja :działki nr ewidencyjny gruntu: 1387/38, 1425/2, 1392, 1388/5, 1388/9, 338/2, 299, k.m.4, obręb Karłubiec, 265, 259/5, 259/6, 213, 250, 246 k.m.3, obręb Karłubiec, 3/1, 1, k.m.1, obręb Gogolin1, 72, 71, 70, 69, 74 k.m.2, obręb Gogolin1, 255/1, 195, 246/1, k.m.3, obręb Górażdże, 227/3, 226/6 k.m.2, obreb Górażdże, 136/3, 115/35, 134/6, 135/4, 52/1 k.m.1, obręb Górażdże z wniosku złożonego w dniu 25.07.2013 przez Pana Andrzeja Żuraw prowadzącego biuro Projektów PROJ-SERWIS ul. Rosponda 13 w Opolu działającego z upoważnienia inwestora: Gmina Gogolin, ul. Krapkowicka 6 47-320 Gogolin.

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, pokój nr 30 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.

Od w/w decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a w terminie 14 dni od daty obwieszczenia za pośrednictwem organu pierwszej instancji (art.127 kpa).

 

 

(niniejszą informację umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie
BIP-
www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Gogolin i Górażdze).