Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

                Zawiadamia  się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 28 października 2013r.
                o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się
                 XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VI kadencji.

Z

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych (Radnych, Burmistrza oraz właściwych pracowników Urzędu Miejskiego);
 8. ocena stanu szkolnictwa w Gminie Gogolin za rok szkolny 2012/2013;
 9. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Gogolinie,
 2. wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin,
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula,
 5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  wsi Kamień Śląski,
 6. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  wsi Malnia,
 7. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawek tej opłaty,
 8. zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji,
 9. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok,
 1. wolne wnioski i informacje;
 2. zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Franciszek Holeczek