Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

 

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 27 listopada 2013r. o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VI kadencji.

 

 Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. ocena działalności gminnych jednostek kultury (GOK, GBP);
 8. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014,
 2. wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, lub zatrudniających opiekunów dziennych na terenie Gminy Gogolin,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
  i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania,
 4.  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 5. dopłaty dla taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
   i zbiorowego odprowadzania ścieków, na terenie gminy Gogolin,
 6. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogrodu botanicznego,
 7. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 6,3 MPa relacji Obrowiec - Racibórz na odcinku Obrowiec - rzeka Odra,
 8. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zakrzów i miasta Gogolin,
 9. zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 10. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Gogolin nieruchomości od Spółki Polskie Koleje Państwowe S.A. w Warszawie, 
 11.  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 12. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok,
 13. obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego
   na rok 2014,
 14. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok;

9) wolne wnioski i informacje;

10) zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Franciszek Holeczek