Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbieranie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych

 Gogolin, dnia  05.12.2013r.

 

WG.I.271.14.2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Gmina Gogolin, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6, tel. 077/4076800, fax. 077/4666247

 

Działając na zasadzie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:

Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz  zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin

wybrano ofertę złożoną przez  Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.

47-320 Gogolin ul. Ligonia 15

 z ceną ofertową 968 457,00  zł ( z podatkiem VAT).

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:

 

 

Numer oferty

Nazwa  i adres wykonawcy

Kryterium oceny oferty  - „cena oferty”

Ilość punktów

1

REMONDIS Opole Sp. z o.o.

45-573 Opole Al. Przyjaźni 9     

                         

53,28

2

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. 

47-320 Gogolin ul. Ligonia 15  

    

100

Podpisał:

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Długosz