Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KONSULTACJE w sprawie projektu: zmiana uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011 - 2015

KONSULTACJE

w sprawie projektu:  zmiana uchwały w sprawie  przyjęcia  Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011 – 2015, gdzie dodaje się załącznik nr 3 - „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2014.

W związku z obowiązkiem jaki nakłada na samorządy art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie art. 6 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U Nr 180, poz. 1493) do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz art.16 b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity D.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), Burmistrz Gogolina przedstawia do konsultacji Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012-2014

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać na załączonym formularzu w terminie do dnia 10 kwietnia 2012 r.
- w wersji papierowej do Urzędu Miejskiego w Gogolinie, I piętro, Sekretariat,
- lub w wersji elektronicznej na adres : urzad@gogolin.pl
 
 
Formularz konsultacji
Projekt uchwały: zmiana uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011 – 2015, gdzie dodaje się załącznik nr 3 - „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2014.

 

L.p. Uwagi do projektu  
  Obecny zapis PROGRAMU Proponowane brzmienie zapisu Uzasadnienie
       
       
       

 

 

Opinia o Gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012-2014   z uzasadnieniem:
Nazwa i adres organizacji pozarządowej oraz imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz:
Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie:
Zgłoszone anonimowo
Zgłoszone po dniu 10 kwietnia 2012 r. po godz. 15.30
Formularz może być złożony:
- w wersji papierowej Urząd Miejski w Gogolinie, I piętro, Sekretariat.
- lub w wersji elektronicznej na adres urzade@gogolin.pl
 
Aktualne załączniki/zdjęcia: