Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 07 marca 2012r. o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się XVI Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VI kadencji.

 

Porządek obrad:
1)   otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2)   przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
3)   interpelacje radnych;
4)   informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej;
5)   podjęcie uchwał w sprawie:
a)      zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011 – 2015,
b)      zmieniająca uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięcia w twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
c)      utworzenia Zespołu Szkół w Gogolinie,
d)     przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gogolin na rok 2012,
e)      wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą,
f)        sprzedaży nieruchomości (Chorula),
g)      uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamionek,
h)      nabycia nieruchomości,
i)        wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
j)        przyjęcia stanowiska popierającego projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
k)      przystąpienia Gminy Gogolin do realizacji projektu: „Razem możemy – indywidualizacja nauczania w Gminie Gogolin” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Działanie 9.1, Poddziałania 9.1.2 Priorytet IX,
l)        dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok,
m)    ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Gogolin;
 
6)   wolne wnioski;
7)   zakończenie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Franciszek Holeczek