Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2012 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury

Na podstawie art.11 ust.2; art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 9 i pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

 

Burmistrz Gogolina

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2012 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury  obejmującym programy w dziedzinie:

 

1.     Obszar 1 - działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych z zakresu kultury

2.     Obszar 2 - w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych.

 

 

I. Rodzaje, zakres i formy realizacji zadania.

 1.      Zakres zadania obejmuje następujące obszary tematyczne:

a)    Obszar 1 realizacji zadania w zakresie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych z zakresu kultury :

·         propagowanie kultury narodowej i lokalnej poprzez dofinansowanie działalności zespołów tanecznych i chórów działających na terenie Gminy Gogolin

·         pomoc w pokryciu kosztów utrzymania miejsc spotkań społeczności lokalnej;

·         wspieranie inicjatyw kulturalnych podejmowanych przez społeczności lokalne;

·         propagowanie inicjatyw i działań sprzyjających kształtowaniu się tożsamości lokalnej oraz integracji społecznej

·         edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży i dorosłych

 

b)    Obszar 2 realizacji zadania w zakresie działania na rzecz mniejszości narodowych:

·         propagowanie kultury mniejszości narodowych poprzez dofinansowanie działalności zespołów tanecznych i chórów działających na terenie Gminy Gogolin

·         pomoc w pokryciu kosztów utrzymania miejsc spotkań członków mniejszości;

·         wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych;

·         propagowanie inicjatyw i działań sprzyjających kształtowaniu się tożsamości lokalnej oraz integracji z społeczeństwem

·         edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży

 

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2012 roku

1.      Na realizację zadania w 2012 roku planuje się  przeznaczyć kwotę dofinansowania w łącznej wysokości 81.000 zł.

2.      Podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań :

a)     Obszar 1 - kwota do 66.000 zł

b)     Obszar 2 - kwota do 15.000 zł

3.      Maksymalna kwota o jaką może wnioskować podmiot na dofinansowanie jednego zadania wynosi: a) w przypadku Obszaru 1 – 12.000 zł z zastrzeżeniem iż nie więcej niż 6.000 zł przypadających na sołectwo lub dzielnicę Gminy Gogolin , b) w przypadku Obszaru 2 – 15.000 zł.

4.      Minimalna kwota dotacji w przypadku w/w obszarów wynosi 1.000 zł.

5.      Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

 

III. Zasady przyznawania dotacji

1.      Wsparcie wykonania zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami art.16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.

2.      Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub wycofania swojej oferty.

3.      Warunkiem uzyskania dotacji w Obszarze 1 jest pozytywna uchwała Rady sołeckiej w sprawie realizacji zadań przedstawionych w konkursie ofert.

4.      Burmistrz może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji, a tym samym podpisania umowy w przypadkach:

-         gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,

-         gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

4.      Projekt powinien obejmować swym zakresem jak największą liczbę osób – mieszkańców Gminy Gogolin.

5.      Wyklucza się możliwość składania ofert w obu Obszarach przez to samo stowarzyszenie.

6.      Burmistrz Gogolina będzie zlecać realizację wyżej wymienionych zadań publicznych w formie wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, przy czym dotacja nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów realizacji zadania.

7.      Udział własny beneficjenta wynosi minimum 10% ogólnej wartości projektu 
w postaci:

1)     środków finansowych min 5% ogólnej wartości projektu, w tym pozyskanych od sponsorów

2)     materiałów i sprzętu wniesionych do projektu

3)     pracy własnej – koszt 1 roboczogodziny określa się maksymalnie na 
15 zł.; koszt pracy sprzętu ustala się maksymalnie na 50 zł.

8.      Dotacje nie zostaną przyznane na:

1)     remonty budynków,

2)     zadania i zakupy inwestycyjne, środki trwałe,

3)     dotowania przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu gminy na podstawie przepisów szczególnych,

4)     pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

5)     budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,

6)     działalność gospodarczą podmiotów,

7)     działalność polityczną i religijną.

IV. Termin realizacji zadania

1.      Zadanie winno być zrealizowane w 2012 roku.

2.      Zadanie winno być realizowane zgodnie z zawartą umową oraz najwyższą starannością i obowiązującymi standardami, przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

 

V. Termin składania ofert

1.      Termin składania ofert na w/w obszary upływa 21 dnia od ukazania się ogłoszenia na stroniewww.bip.gogolin.plwww.gogolin.pl i  tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

2.      W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

3.      Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają oferty realizacji zadania. Wzór oferty określony jest w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 z 2005, poz. 2207).

4.      Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie ul. Krapkowicka 6, pok. nr 14 do godz. 14.00 do 21-go dnia od ukazania się ogłoszenia wraz z kompletem załączników w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ”Konkurs ofert związany z realizacją zadań własnych gminy w zakresie obejmującym programy w dziedzinie:

Obszar 1 - działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych z zakresu kultury lub

Obszar 2 - w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych.

5.      Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie:www.bip.gogolin.plwww.gogolin.pl lub w Urzędzie Miejskim w Gogolinie - pok. Nr 2 lub 12.

 

VI. Załączniki dołączane do ofert:

1.      Aktualny, w dniu złożenia ofert, odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

2.      Aktualny statut.

3.      Uchwała Rady Sołeckiej w zakresie określonym w punkcie III podpunkcie 3

4.      W przypadku partnerstwa: statut partnera oraz umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w ofercie partnera).

5.      Ewentualne referencje do realizacji zadania.

6.      Oświadczenie, że Podmiot występujący o dotację nie podlega wykluczeniu zgodnie z art. 145, ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) z ubiegania się o przyznanie dotacji przez kolejne trzy lata.

7.        Oświadczenie o nieposiadaniu zaległości wobec gminy z tytułu umów cywilno-prawnych oraz opłat i podatków lokalnych, nie zaleganie z płatnościami składek  na rzecz ZUS i podatków w Urzędzie Skarbowym oraz o zapoznaniu się z  treścią ogłoszenia konkursowego (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia)

Do oferty powinny być dołączone załączniki oryginalne lub potwierdzone za zgodność z oryginałem. W przypadku Podmiotów podlegających jednostkom samorządu terytorialnego (nie posiadającym osobowości prawnej) do oferty powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo do złożenia oferty i realizacji zadania. Załączniki dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, pieczęcią Podmiotu oraz podpisami uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów).

 

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1.      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od ustalonej ostatecznej daty przyjmowania ofert.

2.      Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gogolina dokona wyboru oferty, która gwarantuje najwyższą jakość realizacji zadania i przedstawi ją do akceptacji Burmistrzowi.

3.      Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Burmistrzowi Gogolina, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyznania dotacji.

4.      Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie ustalonym przez strony.

5.      Przy ocenie oferty Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

- celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z ogłoszeniem;

- koszt realizacji projektu, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji;

- posiadane doświadczenie oferenta w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze;

- posiadanie potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego.

 

VIII. Wysokość środków finansowych przyznanych w 2011 r. na realizację zadań tego samego typu

a)     Obszar 1 - 66.000 zł

b)     Obszar 2 - kwota 15.000 zł

 

IX. Postanowienia końcowe

1.   W przypadku niewpłynięcia żadnej oferty na realizację zadań w podanym zakresie Burmistrz może zarezerwowane środki przeznaczyć na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.   Wyłoniony Podmiot zobowiązany jest pod rygorem rozwiązania umowy, zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, itp., informacji o tym, iż zadanie jest dotowane przez Urząd Miejski w Gogolinie. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.

3.   Gmina zastrzega sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wyboru oferty.

4.   Dotowany podmiot zobowiązany będzie do:

- wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

- dostarczenie na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego oryginałów dokumentów (rachunków, faktur) celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

5.   W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.

6.   Podstawą roszczeń finansowych w stosunku do Urzędu Miejskiego może być wyłącznie zawarta umowa.

7.   Szczegółowe informacje w zakresie interpretacji postanowień niniejszego konkursu udzielane są w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie pod numerem telefonu 077 40 76 839

8.   Wyniki konkursu ogłasza się na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie - w terminie 14 dni od zakończenia postępowania konkursowego.

 

 

 Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

Aktualne załączniki/zdjęcia:
DOCkonkurs kultura i mniejszosc 2012.doc
PDFOgłoszenie na konkurs ofert 2012.pdf
DOCzalacznik 1 oferta wzor 2012.doc
DOCzalacznik 2 oswiadczenie wzor 2012.doc