Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XL Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 30 grudnia 2013r. o godz. 15.30
w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XL Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie
VI kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 6. informacja o pozyskanych środkach do budżetu Gminy Gogolin w 2013 roku;
 7. informacja o działaniach Burmistrza zmierzających do pozyskania inwestorów;
 8. przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Gogolinie na 2014r.;
 9. przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014r.;
 10. podjęcie uchwał w sprawie:
 1. uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2014 rok:
  - odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  - odczytanie opinii i wniosków komisji stałych przez jej przewodniczących lub ich zastępców,
  - odczytanie stanowiska Burmistrza do opinii i wniosków poszczególnych komisji stałych,
  - dyskusja nad wszystkimi nieuzgodnionymi wnioskami komisji stałych i ewentualnego głosowania,
  - głosowanie całej uchwały budżetowej,
 2. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 3. wyznaczenia kierunków działania Burmistrzowi Gogolina w zakresie programu Opolskiej Karty Rodziny i Seniora
 4. powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,
 5. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok,

     11. wolne wnioski i informacje
     12. zakończenie obrad sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Franciszek Holeczek