Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia.

 

BURMISTRZ GOGOLINA
z siedzibą w Gogolinie,
ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin
 
            działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)
 
OGŁASZA
 
OTWARTY KONKURS OFERT
dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia:
 
PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA, SZCZEGÓLNIE PIELĘGNACJA W ŚRODOWISKU DOMOWYM OSÓB STARSZYCH LUB CHORYCH.
 
I. Rodzaj zadania
 
 1. Przedmiotem konkursu jest zadanie polegające na realizacji zadania:
           Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych oraz ambulatoryjna i domowa terapia lecznicza.
 
Celem realizacji zadania publicznego jest:
1)      objęcie opieką pielęgniarską w środowisku domowym osób wymagających opieki,
2)      krzewienie kultury akceptującej chorobę i ceniącej starość,
3)      poprawa stanu zdrowia osób wymagających rehabilitacji,
4)      konsultacje i instruktaż dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
 
2. W konkursie mogą brać udział:
1) Organizacje pozarządowe nie będące jednostkami sektora finansów publicznych   w rozumieniu
     przepisów o finansach publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub
     jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym
     fundacje stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art.3, ust. 4 ustawy o działalności pożytku
     publicznego i o wolontariacie.
2) Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa        
     do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych
     Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich
     cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
3) Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
4) Jednostki organizacyjne podległe administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
 
3. Warunki, które muszą spełniać podmioty o których mowa w ust. 2 pkt. 1-4:
1) Oferent musi posiadać możliwości organizacyjne, kadrowe oraz odpowiednie   doświadczenie.
2) Oferent musi posiadać odpowiednią bazę lokalową na terenie Gminy Gogolin.
3) Nie mogą się ubiegać o środki finansowe na realizację zadania podmioty podlegające sankcji
     z art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,
     z późniejszymi zmianami).
 
II. Wysokość publicznych środków przekazanych na realizację zadania:
1. Całkowita kwota dotacji na realizację zdania objętego konkursem wynosi: 85.000,- zł.  
2. Wymagany wkład własny wynosi 20% (środki finansowe, wkład wolontariatu, inne).
 
III. Zasady przyznawania dotacji
1. Dotacja będzie przekazywana w transzach w terminach szczegółowo uzgodnionych przez
     strony umowy.
2. Przekazanie kolejnej transzy nastąpi po przyjęciu rozliczenia z wydatkowania transzy
    poprzedniej przez Burmistrza Gogolina.
 
IV. Termin i warunki realizacji zgłoszonego zadania
1. Działania będą realizowane w terminie : 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Miejscem realizacji zadania jest:
    1) pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych
        i starszych oraz ambulatoryjna i domowa terapia lecznicza – Gmina Gogolin;
3. Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową
    oraz z obowiązującymi przepisami.
      4. Szczegółowe warunki realizacji zadań zostaną określone w umowie na wykonanie
          zadania publicznego.
 
V. Termin i warunki składania ofert
1. Termin składania ofert mija  w dniu 30 stycznia 2012 r. o godz. 1000 
2. Oferta powinna być złożona na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia
    Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru  oferty realizacji
    zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru
    sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) oraz zawierać 
    informacje o których mowa w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie
3. Koszty przygotowania oferty ponosi oferent.
4. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na adres:  Urząd Miejski w Gogolinie,
    ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin  w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
                                Konkurs „Promocja i ochrona zdrowia ”
 
VI Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
  1. Oceny zgłoszonych ofert dokonywać będzie powołana prze Burmistrza Gogolina Komisja Konkursowa. Oferty nie spełniające warunków formalnych nie będą rozpatrywane.
2.   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 31 stycznia 2012 roku.
3.   Złożone oferty o środki finansowe z budżetu Gminy nie gwarantuje przyznania środków   
      w wysokości o którą występuje oferent.
4.   Przy ocenie zgłoszonych ofert stosowane będą następujące kryteria:
 

 

1. Celowość zadania 0-10 pkt.
2. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania 0-30 pkt.
3. Inne wybrane informacje dot. Zadania 0-5 pkt.

 

 
5. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Gogolina na 
     wniosek Komisji Konkursowej.
6. Ogłoszenie o konkursie znajduje się również na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
     w Gogolinie oraz na stronie internetowej www.gogolin.pl
Informacje telefoniczne: 077 4076805
 
 
VII. Informacje o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju  i związanych z nimi kosztach (zakres informacji określa art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie):
  1. W roku 2011 zrealizowano 1 zadanie na które przekazano organizacji pozarządowej kwotę w wysokości 85.000 zł.
  2. W roku 2012 zadanie o którym mowa dotychczas nie zostało zrealizowane.
VIII. Wymagane załączniki
  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego ważny 3 miesiące od daty wystawienia.
  2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok budżetowy 2011 r.
  3. Kopia statutu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną z ramienia oferenta.
  4. Oświadczenie oferenta o posiadaniu przez realizatorów kwalifikacji do wykonywania zadań programowych zgłoszonej oferty.
  5. Dokumenty poświadczające spełnienie warunku o którym mowa w tytule I ust.3 pkt. 1 i 2.
  6. Oświadczenie oferenta, iż nie dotyczy go ograniczenie opisane w tytule I ust. 3 pkt. 3.

 

Burmistrz Gogolina
                                                                                                                                                             Joachim Wojtala