Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

obwieszczenie Burmistrza Gogolina w sprawie przedkładania przez osoby fizyczna informacji o wrobach zawierajacych azbest będących w ich władaniu

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GOGOLINA

informuje o obowiązku przedkładania przez osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami informacji o wynikach przeprowadzonej inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest znajdujących się na nieruchomościach będących w ich władaniu

 

Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony Środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) azbest należy do grupy substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Substancje takie podlegają sukcesywnej eliminacji przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności w trakcie przemieszczania, usuwania i dalszego wykorzystywania. Przepisy nie tylko zabraniają wprowadzania azbestu do obrotu, ale także powtórnego wykorzystania.

Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, jest zobowiązany na podstawie art. 162 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) i § 7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192, poz. 1876) do dokonania inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami zobowiązane są do przedłożenia Burmistrzowi Gogolina informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania oraz o wyrobach, których wykorzystanie zostało zakończone. Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku. Informacje można składać osobiście w Urzędzie Miejski w Gogolinie (sekretariat) lub listownie pod adres:

Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin

Wyniki przeprowadzonej przez właścicieli nieruchomości inwentaryzacji materiałów zawierających azbest zestawia się w formularzu według wzoru zawartego w:

• załączniku nr 1 (o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania);
• załączniku nr 2 (o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone).

(Powyższe formularze informacji o azbeście można uzyskać w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 30).

Zgodnie z art. 346 ust.1 ustawy - Prawo ochrony środowiska kto, wykorzystując substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska nie przekazuje okresowo Burmistrzowi albo Wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania, czym narusza obowiązek określony w art. 162 ust. 3 i 4 tej ustawy, podlega karze grzywny.

Przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będące właścicielami, zarządcami lub użytkownikami nieruchomości powinni przedłożyć przedmiotowe informacje wojewodzie.

                                                                                 

Joachim Wojtala

Burmistrz Gogolina

 

informację wytworzył(a): Radosław Delinowski
za treść odpowiada: Radosław Delinowski
data wytworzenia: 22.05.2007r.

 

 

 

Aktualne załączniki/zdjęcia:
DOCzałącznik nr1
DOCzałącznik nr2