Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina postanawia nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na srodowisko inwestycji polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w Kamieniu Śląskim

nowa podstrona, dodana 2007-05-23

Gogolin , dnia 23.05.2007r.

WG.VI-7610-5/2007

 

 

     

 

Postanowienie

Na podstawie Art.123 §2  Ustawy z dnia 14 czerwca 1960  Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) oraz  Art.51, ust.2, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627z późn. zm. ),

 

postanawiam

 

      nie nakładać obowiązku na Powiatowy Zarząd Dróg w Krapkowicach, ul. Staszica 8, 47-300 Krapkowice do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko dla inwestycji polegającej na :

Budowie chodnika z odwodnieniem w Kamieniu Śląskim.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na odcinku ulicy Parkowej w miejscowości  Kamień Śląski w ciągu drogi powiatowej 1831 O Gogolin – Kamień Śląski, działka nr 678/2
 i 681 karta mapy 4 oraz działka nr 171 karta mapy 2, obręb 0004-Kamień Śląski, jednostka ewidencyjna 160501-5 Gogolin – obszar wiejski, miejscowość Kamień Śląski, powiat krapkowicki , województwo opolskie.

 

 

Uzasadnienie:

 

         Na podstawie art. 51 ust.3 Ustawy Prawo ochrony środowiska  ( Dz. U. Nr. 62 poz. 627 z póź. zm.) Burmistrz Gogolina wystąpił z pismem  nr WG.VI-7610-5/2007 z dnia 10.05.2007r.do Starosty Krapkowickiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z prośbą o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie chodnika z odwodnieniem w Kamieniu Śląskim.

         Starosta Krapkowicki pismem nr ROŚ.7633-17/07 z dnia 22.05.2007r. wydaje opinię w której stwierdza, że nie widzi potrzeby nakładania na wnioskodawcę obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na  środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach pismem NZ/MO-4325-13/07  z dnia 16.05.2007r. wydał postanowienie w którym wyraża opinię w której stwierdza, iż nie jest konieczne sporządzenie raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie danych zawartych w szczegółowej informacji o planowanym przedsięwzięciu w zakresie oddziaływania na środowisko przedłożonej jako załącznik do wniosku wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : budowie chodnika z odwodnieniem w Kamieniu Śląskim, stwierdza się, iż :

- projektowane przedsięwzięcie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kamień Śląski zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej
w Gogolinie Nr XXX/230/2001  dnia 28.08.2001, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 107 poz.884 z dnia 15.11.2001r.

- inwestor stara się o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę;

- projektowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie chodnika z odwodnieniem na odcinku ulicy Parkowej w miejscowości  Kamień Śląski w ciągu drogi powiatowej 1831 O Gogolin – Kamień Śląski, działka nr 678/2 i 681 karta mapy 4 oraz działka nr 171 karta
mapy 2, obręb 0004-Kamień Śląski, jednostka ewidencyjna 160501-5 Gogolin – obszar wiejski, miejscowość Kamień Śląski, powiat krapkowicki , województwo opolskie.

Projektowany odcinek kanału deszczowego ma na celu odwodnienie odcinka drogi powiatowej w związku z budową chodnika . Trasa projektowanego kanału deszczowego przebiegać będzie śladem istniejącego rowu przydrożnego prowadzącego obecnie wody opadowe. Włączenie projektuje się do istniejącego kanału ( przepustu) Ø 600 pod ulicą Parkową. Przepust stanowi również własność Inwestora.

Inwestycja w zakresie budowy systemu odwodnienia obejmuje wykonanie:

·        kanałów z rur DN600 – 117,5mb

·        kanałów z rur DN300 – 25,0mb

·        przykanalików DN200 do wpustów – 12,5mb

·        studzienek kanalizacyjnych betonowych Ø 1200mm – 4 szt.

·        studzienek kanalizacyjnych betonowych Ø 1000mm – 1 szt.

·        wpustów ulicznych bocznych – 4 szt.

 

- projektowane przedsięwzięcie wyklucza naruszenie warunków przyrodniczych w pobliżu inwestycji,

- podczas realizacji inwestycji nie wystąpią emisje substancji i energii, które mogłyby zagrażać środowisku, czy zdrowiu ludzkiemu,

- powstałe podczas realizacji inwestycji odpady zostaną zagospodarowane w odpowiedni sposób, tj. przekazane firmom posiadającym odpowiednie zezwolenia z zakresu gospodarowania odpadami.

 

 Od niniejszego postanowienia przysługuje stronie możliwość zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia .informację wytworzył(a): Radosław Delinowski
za treść odpowiada: Radosław Delinowski
data wytworzenia: 23.05.2007r.