Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postanowienie Burmistrza Gogolina w sprawie sprostowania omyłki w decyzji z dnia 15.03.2007r. znak WG.VI-7610-10/2006/2007


Burmistrz  Gogolina                                              Gogolin, dnia 25.05.2007r.

ul. Krapkowicka 6

47-320 Gogolin

 

 

Znak sprawy : WG.VI-7610-10/2006/2007

 

POSTANOWIENIE

 

Burmistrz Gogolina działając z urzędu,

 

Na podstawie art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

orzeka:

 

sprostować omyłkę w decyzji Burmistrza Gogolina z dnia 15.03.2007r. znak WG.VI-7610-10/2006/2007 w  sprawie o środowiskowych uwarunkowaniach w następujący sposób:

    w ust.1 sentencji decyzji oznaczenie działki nr „677/50” zastąpić oznaczeniem
    nr „677/58”

 

 

Uzasadnienie

        Decyzją nr WG.VI-7610-10/2006/2007 z dnia 15.03.207r. o środowiskowych uwarunkowaniach,  Burmistrz Gogolina wyraził zgodę na realizację przedsięwzięcia  polegającego na budowie lotniska „Opole – Kamień Śląski” między innymi na działce
nr 677/50 k.m.3 obręb Kamień Śląski położonej w Kamieniu Śląskim przez Lotnisko Kamień Śląski Sp. z o.o. ul. Lotnicza 5-7, 47-325 Kamień Śląski.

       W toku postępowania prowadzonego w celu wydania powyższej decyzji, równolegle prowadzone było postępowanie z  wniosku Pana Józefa Pilcha z  dnia 21.09.2006r. o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału działki nr 677/50 o powierzchni 234,1591 ha ujawnionej w Księdze Wieczystej Nr 55255/ST, będącej własnością wnioskodawcy, położonej w  Kamieniu Śląskim na trzy działki 677/58- część lotniskowa, 677/59- część hotelowo-techniczna i 677/60- część rekreacyjna. Decyzją Nr WG.V.7430/17/06 z dnia 29.09.2006r. Burmistrz Gogolina zatwierdził powyższy projekt podziału nieruchomości oznaczonej numerem działki 677/50 k.m.3 obręb Kamień Śląski.

        W tym stanie rzeczy, w decyzji nr WG.VI-7610-10/2006/2007 z dnia 15.03.207r.
o środowiskowych uwarunkowaniach należało użyć prawidłowego oznaczenia działki,
a mianowicie „ nr 677/58”, w miejsce oznaczenia działki „ nr 677/50”.

         Dlatego też należało oczywistą omyłkę sprostować.

Na postanowienie stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu  w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza Gogolina.

 

 

 

 informację wytworzył(a): Radosław Delinowski
za treść odpowiada: Radosław Delinowski
data wytworzenia: 28.05.2007r.