Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji ciągu technologicznego pieca Nr2 w Choruli.

Gogolin , dnia 20-06-2007

WG.VI-7610-7/2007

 

 

 

BURMISTRZ  GOGOLINA

INFORMUJE

 

 

               Podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym
w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin,ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 został złożony wniosek: przez  Górażdże Cement S.A. Chorula, ul. Cementowa 1, 45-076Opole w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na:

  • modernizacji ciągu technologicznego pieca obrotowego Nr2 polegającą na zwiększeniu wydajności z 3500 ton do 7000 ton klinkieru na dobę,
  • rozbudowie magazynu rozdrobnionych paliw zastępczych wraz z budową instalacji do transportu i dozowania rozdrobnionych paliw zastępczych do kalcynatora pieca obrotowego Nr2 o wydajności 0-19 t/h.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie Cementowni Górażdże
w miejscowości Chorula na działkach nr 76/12, 76/25, 79/9, 80/21 obręb 0001- Chorula, jednostka ewidencyjna 160501_5, Gogolin – Obszar Wiejski, miejscowość Chorula, powiat krapkowicki, województwo opolskie.

 

 Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu.

Wnioski i uwagi można składać w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30.

 

 

 

( informacje została umieszcza na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim Gogolinie , na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie, BIP- www.gogolin.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w sołectwach Górażdże, Malnia i Chorula).

 

 

 

 

 

 

 informację wytworzył(a): Radosław Delinowski
za treść odpowiada: Radosław Delinowski
data wytworzenia: 20.06.2007r.