Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz ustalenia ceny

Zarządzenie Nr Or I.0050.02.2014

Burmistrza Gogolina

z dnia 07 stycznia 2014 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.

Na podstawie art.30, pkt 2, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2013r poz. 594 z późn. zm.) i art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) p o s t a n a w i a m, co następuje:

§1

Sporządza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wyszczególnionych w wykazie stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia w drodze:

  1. bezprzetargowo, na poszerzenie nieruchomości przyległej poz. 1;
  2. przetarg ustny nieograniczony - poz. 2 i 3;
  3. przetarg ograniczony brak dojazdu poz. 4.

§ 2

Ustala się cenę nieruchomości wyszczególnionych w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 3

Wykaz o którym mowa w § 1 zarządzenia wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, przy ul. Krapkowickiej 6, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w gazecie lokalnej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

 

Załącznik: PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf