Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

                                              

            OGŁOSZENIE

                                                       Burmistrza Gogolina

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

wsi Malnia, wsi Kamień Śląski, gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 6,3 MPa relacji Obrowiec - Racibórz na odcinku Obrowiec – rzeka Odra, części wsi Zakrzów i miasta Gogolin oraz ogrodu botanicznego.

 

Burmistrz Gogolina, stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.) zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Gogolinie uchwał:

  1. Nr XXXVI/369/2013 z dnia 28 października 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia;
  2. Nr XXXVI/368/2013 z dnia 28 października 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski;
  3. Nr XXXVIII/380/2013 z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 6,3 MPa relacji Obrowiec – Racibórz na odcinku Obrowiec – rzeka Odra;
  4. Nr XXXVIII/381/2013 z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zakrzów i miasta Gogolin;
  5. Nr XXXVIII/379/2013 z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogrodu botanicznego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, w godzinach urzędowania - w terminie do dnia 5 luty 2014r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie informuję, stosownie art. 21 ust. 2 pkt. 2 i art. 39 ust. 1 pkt. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczone zostały Uchwały Nr XXXVI/369/2013, Nr XXXVI/368/2013,
Nr XXXVIII/380/2013, Nr XXXVIII/381/2013, Nr XXXVIII/379/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania projektów planów na środowisko mogą składać uwagi i wnioski, związane z przedmiotem postępowania, w tym samym miejscu i  terminie jak pozostałe wnioski do planów

 Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala