Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

obwieszczenie Burmistrza Gogolina w/s postepowania o wydanie decyzji środowiskowej na realizację przedsiewzięcia polegającego na modernizacji lotniska OPOLE w Kamieniu Śląskim.

Gogolin , dnia 26-11-2008
WG.VI-7610-17/2008
 
 Obwieszczenie
                      Burmistrza Gogolina
 
 
         Zgodnie z art.144 w związku z art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. nr 98, poz.1071z późn. zm.) zawiadamiam, że od postanowienia Burmistrza Gogolina nr WG.VI-7610-17/2008 z dnia 05.11.2008r. o nałożeniu obowiązku na Zarząd Województwa Opolskiego w Opolu , ul. Piastowska 14, 45-082 Opole do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:
- modernizacji lotniska „Opole” w Kamieniu Śląskim gmina Gogolin;
- budowie urządzeń do oczyszczania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych
do kanalizacji deszczowej z drogi startowej lotniska;
- budowie urządzeń do oczyszczania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych
do kanalizacji deszczowej z hangarów oraz zaplecza obsługowego;
- budowie urządzeń do odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych
oraz odcieków z odladzania samolotów z płyt postojowych i przyległych dróg kołowania;
- budowy urządzeń do odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych z projektowanej stacji paliw;
- światła precyzyjnego wskaźnika ścieżki schodzenia ;
w miejscowości Kamień Śląski, gm. Gogolin, woj. Opolskie, na działce nr 677/61 k.m.3, 1261 k.m.3, 679 k.m.4 , jednostka ewidencyjna 160501_5, Gogolin- Obszar Wiejski, obręb 0004-Kamień Śląski oraz w miejscowości Siedlec, gmina Izbicko, działki nr 131/3 k.m2, 
89 k.m.2, 37/1 k.m2, 99 k.m.2, 169 k.m.2, 98 k.m.2, 91 k.m.2, 92 k.m2, 88 k.m.2, 82 k.m.2, 78 k.m.2,77 k.m.2, 68 k.m.2, 69 k.m.2 , jednostka ewidencyjna 161101_2, Izbicko, obręb 0073- Siedlec,
w pełnym jego zakresie zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2008r, Nr 25, poz. 150 z późn. zm. )
- zostało wniesione zażalenie z dnia 18.11.2008r. przez Zarząd Województwa Opolskiego
w Opolu , ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
 
 
           W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z wniesionym zażaleniem
 i wypowiedzieć się co do jego treści.
          Zażalenie zostanie skierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Ozimska 19a, 45-052 Opole w ustawowym terminie.
 
 
 
 
( informację umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie , Urzędzie Gminy w Izbicku, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.gogolin.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Kamień Śląski, Kamionek i Siedlec).
 
 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)