Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

obwieszczenie Burmistrza Gogolina w/s wszczęcia postepowania o wydanie decyzji środowiskowej na realizację przedsiewzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej 27 turbin na gruntach sołectw Zakrzów i Dąbrówka


 

Gogolin , dnia 04-12-2008
 
WG.VI-7610-21/2008
 
 
 
       OBWIESZCZENIE
 
 
        Burmistrz Gogolina podaję do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin,
ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 został złożony wniosek przez Clean Energy Polska Sp. z o.o. ul. Wiejska 28 Rozkochów 47-344 Walce w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie farmy wiatrowej 27 turbin, na gruntach sołectw Zakrzów i Dąbrówka, gmina Gogolin.
Inwestycja planowana jest na działkach nr :
401, 410, 417, 392, 363/8, 380, 376, 380, 357/8, 363/8, 357/8, 363/10, k.m.3,
obręb Zakrzów;
421/13 , 425, 428/27, k.m.1, obręb Zakrzów;
393, k.m.6, obręb Gogolin;
154, 156, 158, k.m.2 obręb Dąbrówka Dolna;
 
   Jednocześnie informujemy iż wnioskodawca w dniu 20. 11.2008r. złożył wniosek
o zawieszeniu postępowania na podst. art. 98 §1 k.p.a o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej 27 turbin, na gruntach sołectw Zakrzów i Dąbrówka, gmina Gogolin.
 W związku z tym, iż w przedmiotowym postępowaniu uczestniczy więcej niż jedna strona przepis art. 98 §1 k.p.a wymaga wyrażenia zgody na zawieszenie postępowania przez pozostałe strony.
 W związku z czym, gdy żadna ze stron nie wniesie sprzeciwu tut. organ uzna rzeczoną przesłankę za zachowaną.
 Zapoznanie się z podmiotową dokumentacją oraz ewentualne wnioski i uwagi można składać w terminie 21 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma w Urzędzie Miejskim
w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi
i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30.
 
Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu.
 
 
( informacje o złożeniu wniosku umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.gogolin.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Zakrzów, Dąbrówka ).
 
 
 
Gogolin , dnia 04-12-2008
WG.VI-7610-21/2008
 
 
 
 
Zawiadomienie o
wszczęciu postępowania
 
Na podstawie Art.61§1. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) w związku z Art.46a, ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2008, Nr 25, poz. 150 ).
 
Zawiadamiam
 
     że Burmistrz Gogolina wszczyna postępowanie w przedmiocie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :
Budowie farmy wiatrowej 27 turbin, na gruntach sołectw Zakrzów i Dąbrówka, gmina Gogolin.
Inwestycja planowana jest na działkach nr :
401, 410, 417, 392, 363/8, 380, 376, 380, 357/8, 363/8, 357/8, 363/10, k.m.3,
obręb Zakrzów;
421/13 , 425, 428/27, k.m.1, obręb Zakrzów;
393, k.m.6, obręb Gogolin;
154, 156, 158, k.m.2 obręb Dąbrówka Dolna;
Wnioskodawca: Clean Energy Polska Sp. z o.o. ul. Wiejska 28 Rozkochów , 47-344 Walce.
 
    Jednocześnie informujemy iż wnioskodawca w dniu 20. 11.2008r. złożył wniosek
o zawieszeniu postępowania na podst. art. 98 §1 k.p.a o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej 27 turbin, na gruntach sołectw Zakrzów i Dąbrówka, gmina Gogolin.
 W związku z tym, iż w przedmiotowym postępowaniu uczestniczy więcej niż jedna strona przepis art. 98 §1 k.p.a wymaga wyrażenia zgody na zawieszenie postępowania przez pozostałe strony.
 W związku z czym, gdy żadna ze stron nie wniesie sprzeciwu tut. organ uzna rzeczoną przesłankę za zachowaną.
 Zapoznanie się z podmiotową dokumentacją oraz ewentualne wnioski i uwagi można składać w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w Urzędzie Miejskim
w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi
i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30.
 
Otrzymują:
  1. Wnioskodawca: Clean Energy Polska Sp. z o.o. ul. Wiejska 28 Rozkochów 47-344 Walce
  2. Strony postępowania w drodze obwieszczenia;
    a) tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gogolinie;
    b) tablice informacyjne w miejscowości Zakrzów, Dąbrówka ;
    c) strona internetowa Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl oraz  biuletyn SIOS - www.gogolin.sios.pl
    . 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

 

 

Aktualne załączniki/zdjęcia:
PDFWniosek_Gogolin.pdf
PDFZałącznik do wniosku Gogolin.pdf