Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

postanowienie Burmistrza Gogolina o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na ralizację przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy wiatrowej

Gogolin , dnia 05-12-2008
WG.VI-7610-21/2008
 
 
 
 
POSTANOWIENIE
 
         Burmistrz Gogolina, po rozpatrzeniu wniosku Clean Energy Polska Sp. z o.o. 
ul. Wiejska 28 Rozkochów , 47-344 Walce o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 27 turbin, na gruntach sołectw Zakrzów
i Dąbrówka, gmina Gogolin na działkach nr :401, 410, 417, 392, 363/8, 380, 376, 380, 357/8, 363/8, 357/8, 363/10, k.m.3,obręb Zakrzów; 421/13 , 425, 428/27, k.m.1, obręb Zakrzów; 393, k.m.6, obręb Gogolin; 154, 156, 158, k.m.2 obręb Dąbrówka Dolna,
na podstawie art. 98 §1i art. 101 Kodeksu postępowania administracyjnego,
 
orzeka:
 
zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 27 turbin, na gruntach sołectw Zakrzów i Dąbrówka, gmina Gogolin.
 
 
Uzasadnienie
 
 
Firma Clean Energy Polska Sp. z o.o. ul. Wiejska 28 Rozkochów , 47-344 Walce wystąpiła w dniu 14.11.2008r. do Burmistrza Gogolina z wnioskiem o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 27 turbin, na gruntach sołectw Zakrzów i Dąbrówka, gmina Gogolin na działkach nr :401, 410, 417, 392, 363/8, 380, 376, 380, 357/8, 363/8, 357/8, 363/10, k.m.3,obręb Zakrzów; 421/13 , 425, 428/27, k.m.1, obręb Zakrzów; 393, k.m.6, obręb Gogolin; 154, 156, 158, k.m.2 obręb Dąbrówka Dolna.
W dniu 27.11.2008r. od tut. Urzędu wpłynął wniosek firmy Clean Energy Polska Sp. z o.o. ul. Wiejska 28 Rozkochów , 47-344 Walce o zawieszeniu postępowania w tej sprawie.
Strony w tej sprawie zostały powiadomione w formie obwieszczenia (zgodnie z Art. 46a.
ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2008, Nr 25, poz. 150 ). „Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego - „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.” oraz zgodnie z art. 3 pkt.19 „podaniu do publicznej wiadomości - rozumie się przez to ogłoszenie informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w sprawie oraz poprzez obwieszczenie w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia, a w sytuacji gdy siedziba właściwego organu mieści się na terenie innej gminy niż gmina właściwa miejscowo ze względu na przedmiot ogłoszenia - także przez ogłoszenie w prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości lub miejscowościach właściwych ze względu na przedmiot ogłoszenia”)
o wszczęciu postępowania oraz o wnioski o zawieszeniu postępowania ( pismo z dnia 04.12.2008r.).
 
Strony postępowania nie sprzeciwiły się zawieszeniu postępowania.
 
Zgodnie z art. 98 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.
Burmistrz Gogolina uznając że, w niniejszej sprawie spełnione zostały przesłanki zawieszenia postępowania administracyjnego na wniosek strony wnoszącej podanie o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 27 turbin, na gruntach sołectw Zakrzów i Dąbrówka, gmina Gogolin, orzekł jak w sentencji.
Jeżeli w okresie 3 lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się
o podjecie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania ( wniosek) uważa się za wycofane
(art. 98 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego). Podjęcie postępowania może nastąpić wyłącznie na wniosek strony , a nie z urzędu.
Umorzenie postępowania może nastąpić wcześniej, niż przed upływem 3 lat, o ile wnioskodawca wycofa swoje podanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 27 turbin, na gruntach sołectw Zakrzów i Dąbrówka, gmina Gogolin.
 
Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a, 45-052 Opole w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia lub 14 dni od daty publicznego ogłoszenia .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1.        Wnioskodawca: Clean Energy Polska Sp. z o.o. ul. Wiejska 28 Rozkochów 47-344 Walce
2.      Strony postępowania w drodze obwieszczenia;
a) tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gogolinie;
b) tablice informacyjne w miejscowości Zakrzów, Dąbrówka ;
c) strona internetowa Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl oraz  biuletyn SIOS - www.gogolin.sios.pl
.
 

rona, dodana 2009-01-05 

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Radosław Delinowski
Data wytworzenia: 2008.01.05