Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację modernizacji lotniska OPOLE w Kamienu Śląskim

WG.VI.7610-17/2008                                                                    Gogolin, dnia 2009-01-05
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
 
 
 
 
                                       Województwo Opolskie
                                             ul. Piastowska 14
                                              45-082 Opole
 
Dotyczy:
              
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   polegającego na:
- modernizacji lotniska „Opole” w Kamieniu Śląskim gmina Gogolin;
- budowie urządzeń do oczyszczania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej z drogi startowej lotniska;
- budowie urządzeń do oczyszczania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej z hangarów oraz zaplecza obsługowego;
- budowie urządzeń do odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych oraz odcieków z odladzania samolotów z płyt postojowych i przyległych dróg kołowania;
- budowy urządzeń do odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych z projektowanej stacji paliw;
- światła precyzyjnego wskaźnika ścieżki schodzenia ;
 
 
       Burmistrz Gogolina działając na podstawie art. 64 §2 k.p.a. w związku z art.46a, ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2008, Nr 25, poz. 150 ) oraz na podstawie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu
Nr SKO.I/40/2584/2008/oś z dnia 12.12.2008r. (która wpłynęła do tut. Urzędu w dniu 30.12.2008r.) w sprawie uchylenia postanowienia Burmistrza Gogolina nr WG.VI-7610-17/2008 z dnia 5.11.2008r. wzywa do usunięcia braków wniosku nr DIG. II. 7337-29/08
z dnia 10.09.2008r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :
- modernizacji lotniska „Opole” w Kamieniu Śląskim gmina Gogolin;
- budowie urządzeń do oczyszczania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej z drogi startowej lotniska;
- budowie urządzeń do oczyszczania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej z hangarów oraz zaplecza obsługowego;
- budowie urządzeń do odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych oraz odcieków
z odladzania samolotów z płyt postojowych i przyległych dróg kołowania;
- budowy urządzeń do odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych z projektowanej stacji paliw;
w miejscowości Kamień Śląski, gm. Gogolin, woj. Opolskie, na działce nr 677/61 k.m.3, 1261 k.m.3, 679 k.m.4 , jednostka ewidencyjna 160501_5, Gogolin- Obszar Wiejski, obręb 0004-Kamień, Śląski
 oraz wniosku nr DIG.II 7337-31/08 z dnia 23.09.2008r. o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie :
-światła precyzyjnego wskaźnika ścieżki schodzenia,
w miejscowości Siedlec, gmina Izbicko, działki nr 131/3 k.m2, 89 k.m.2, 37/1 k.m2,
99 k.m.2, 169 k.m.2, 98 k.m.2, 91 k.m.2, 92 k.m2, 88 k.m.2, 82 k.m.2, 78 k.m.2,77 k.m.2,
68 k.m.2, 69 k.m.2 , jednostka ewidencyjna 161101_2, Izbicko, obręb 0073- Siedlec, (przekazanego w drodze postanowienia Wójta Gminy Izbicko nr OŚ-DŚ-7627/6-1/08 z dnia 25.10.2008r. zgodnie z art. 65 ust 1 kpa oraz art.46a ust 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2008r, Nr 25, poz. 150 z późn. zm. ) tut. organowi administracyjnemu) o następujące dokumenty:
 
-    celem prawidłowego określenia kręgu stron postępowania oraz lokalizacji przedsięwzięcia należy przedłożyć poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej
z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek (we wniosku złożonym do Gminy Izbicko działki położone na terenie planowanej inwestycji wymieniono wspólnie z nieruchomościami sąsiednimi, bez ich jednoznacznej identyfikacji), oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie tj.
z naniesionym zasięgiem przewidywanych emisji (hałasu i zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza wynikających z funkcjonowania planowanej inwestycji) zgodnie z art.46a, ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008, Nr 25, poz. 150);
-      sprecyzować jednoznacznie zakres zamierzenia inwestycyjnego gdyż w dotychczasowym postępowaniu wnioskodawca nie określił jakiego rodzaju roboty budowlane ( budowa, przebudowa, montaż , remont) w rozumieniu art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego przewidziano w ramach modernizacji lotniska oraz „światła precyzyjnego wskaźnika ścieżki schodzenia”.
 
 
 
 
W terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
 
Nieusunięcie braku wniosku w terminie zakreślonym przez organ administracji powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania ( art. 64 §2 k.p.a.).
 
 
 
 

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: RD
Data wytworzenia: 2008.01.07

 

 

 

Aktualne załączniki/zdjęcia:
DOCwniosk o opinię konieczności sporządzenia raportu.doc