Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa młyna cementu nr 4 wraz z suszarnią żużla oraz instalację odbioru pyłów z filtrów chłodników w Górażdzu Cement S.A

Gogolin , dnia 02-03-2009
 
WG.VI-7610-7/2009
 
 
       OBWIESZCZENIE
 
        Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 33 ust 1 w związku z art. 71 ust1, ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr199, poz.1227) podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin,
ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 został złożony wniosek przez Górażdże Cement S.A. Chorula, ul. Cementowa 1, 45-076 Opole o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla składającego się z dwóch zadań przedsięwzięcia :
·        Budowa młyna cementu nr 4 wraz z suszarnią żużla;
·        Instalacja odbioru pyłów z filtrów chłodników.
Lokalizacja przedsięwzięcia : działka nr 76/25, 79/9, 80/21 obręb Chorula , w zakładzie produkcyjnym Górażdże Cement S.A. Chorula, ul. Cementowa 1, 45-076 Opole.
 
     Burmistrz Gogolina zawiadamia, iż dnia 02.03.2009r. wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia
 
     Jednocześnie informuje iż wnioskodawca w dniu 25. 02.2009r. do ww. wniosku załączył Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: „Budowa młyna cementu nr 4 wraz z suszarnią żużla oraz instalacja odbioru pyłów z filtrów chłodników”  z opisami technicznymi: „młyn cementu nr4 wraz z suszarnią żużla” i „ instalacja odbioru pyłów z filtrów chłodników”.
    Zapoznanie się z podmiotową dokumentacją oraz ewentualne wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim
w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi
i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 lub w formie elektronicznej e-mail: r.delinowski@gogolin.pl w terminie 21 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma.
    Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gogolina.
 
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Gogolina , zaś organami właściwymi do wydania uzgodnień jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach  47-303 Krapkowice,
ul. Ks. Koziołka 30 oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ul. Piastowska 14, 
45-082 Opole.
 
( niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.gogolin.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Górażdże , Chorula ).
 

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Radosław Delinowski
Data wytworzenia: 02.03.2009