Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska cywilnego OPOLE w Kamieniu Śląskim

Gogolin , dnia 10-04-2009
 
WG.VI-7610-17/2008/2009
 
OBWIESZCZENIE
 
 
        Burmistrz Gogolina na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) i art. 153, ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr.199, poz.1227) podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 (BIP- www.gogolin.pl , SIOS - www.gogolin.sios.pl) został zamieszczony raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:
- modernizacji lotniska „Opole” w Kamieniu Śląskim gmina Gogolin;
- budowie urządzeń do oczyszczania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych
do kanalizacji deszczowej z drogi startowej lotniska;
- budowie urządzeń do oczyszczania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych
do kanalizacji deszczowej z hangarów oraz zaplecza obsługowego;
- budowie urządzeń do odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych
oraz odcieków z odladzania samolotów z płyt postojowych i przyległych dróg kołowania;
- budowy urządzeń do odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych z projektowanej stacji paliw;
planowanego do realizacji w miejscowości Kamień Śląski, gm. Gogolin, woj. Opolskie,
na działkach nr 677/61 k.m.3, nr 1261 k.m.3, nr 679 k.m.4 , jednostka ewidencyjna 160501_5, Gogolin- obszar wiejski, obręb 0004-Kamień Śląski
- światła precyzyjnego wskaźnika ścieżki schodzenia ;
planowanego do realizacji w miejscowości Siedlec, gmina Izbicko, na działkach nr 131/3 k.m2, nr 89 k.m.2, nr 37/1 k.m.2, nr 99 k.m.2, nr 169 k.m.2, nr 98 k.m.2, nr 91 k.m.2, nr 92 k.m2, nr 88 k.m.2, nr 82 k.m.2, nr 81 k.m.2, nr 78 k.m.2, nr 77 k.m.2, nr 68 k.m.2, 69 k.m.2 , jednostka ewidencyjna 161101_2, Izbicko, obręb 0073- Siedlec,
pn.” raport oddziaływania na środowisko lotniska cywilnego „Opole” w Kamieniu Śląskim”   oraz „załączniki do raportu oddziaływania na środowisko lotniska cywilnego „Opole” w Kamieniu Śląskim”.
    Równocześnie informuje, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu.
Wnioski i uwagi można składać w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30.
 
 
 
 
 
 
 
(niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim
w Gogolinie i Urzędzie Gminy w Izbicku, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS
- www.gogolin.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Kamień Śląski, Kamionek i Siedlec).


 

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: RD
Data wytworzenia: 10-04-2009

 

 

 

Aktualne załączniki/zdjęcia:
DOC0. SPIS TREŚCI.doc
DOC1. Cel, zakres o podstawa opracowania - wg nowej ustawy.doc
DOC2. Zestawienie wykorzystanych materiałów.doc
DOC3. Opis lokalizacji lotniska.doc
DOC4. Ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego.doc
DOC5. Opis planowanego przedsięwzięcia-wersja5-18.11.2008.doc
DOC6. Opis elementów przyrodniczych.doc
DOC7. Opis zabytków chronionych.doc
DOC8.Opis przewidywanych skutków - niepodejmowanie przedsięwzięcia.doc
DOC9. Opis analizowanych wariantów2 - 04.11.2008.doc
DOC10. Określenie przewidywanego oddziaływania wariantów.doc
DOC11. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawce wariantu.doc
DOC12. Opis metod prognozowania zastosowanych.doc
DOC13. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie.doc
DOC14. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne ... .doc
DOC15. Analiza możliwych konfliktów społecznych.doc
DOC16. Przedstawienie propozycji monitoringu.doc
DOC17. Wskazanie trudności wynikających z ... .doc
DOC18. Wnioski.doc
DOC19.Streszczenie w języku niespecjalistycznym.doc
DOC20. Zespół autorski.doc
PDFLotnisko - przyroda.pdf
PDFLotnisko_2008.11.20.pdf
PDFnatura2000KamieńŚl.pdf
DOCpismo burmistrza Gogolina o uzupełnienie raportu.doc
PDFstrona RAPORTU lotniska 2008.pdf
DOCwezwanie do uzupełnienia raportu.doc
DOCwezwanie do uzupełnienia raportu.doc
PDFZAŁĄCZNIK 2.pdf
PDFZAŁĄCZNIK 3.pdf
PDFZAŁĄCZNIK 3 - ROZKŁAD - operacje lotnicze - 55dB_(A_).pdf
PDFZAŁĄCZNIK 4 - ROZKŁAD - halas naziemny - 50dB_(A_).pdf
PDFZAŁĄCZNIK 8.pdf
PDFZAŁĄCZNIK1 - HAŁAS. ŹRÓDŁA5.pdf
PDFZAŁĄCZNIK2 - ROZKŁAD - operacje lotnicze - 60dB_(A_).pdf