Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa uzbrojenia w sieć wod.-kan. w ul. Kościelnej w Choruli

Gogolin , dnia 16-04-2009
 
WG.VI-7610-12/2009
 
 
       OBWIESZCZENIE
 
        Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 33 ust 1 w związku z art. 71 ust1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr199, poz.1227) podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin,
ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 został złożony wniosek przez Andrzeja Żurawia prowadzącego Biuro Projektów „PROJ-SERVIS”, 45-519 Opole, ul. Rosponda 13 działającego z upoważnienia Gminy Gogolin, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :
·        budowie uzbrojenia w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną w ul. Kościelnej w Choruli, gm. Gogolin,
Lokalizacja przedsięwzięcia :
Działki nr 95, 83/1, 80/7, 80/20, 80/19, 80/18, 107/14 – obręb 0001-Chorula, ark. 2, 
jednostka ewidencyjna 160501_5, Gogolin – obszar wiejski, gmina Gogolin.
 
     Burmistrz Gogolina zawiadamia, iż dnia 16.04.2009r. wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia
 
     Jednocześnie informuje iż wnioskodawca w dniu 08. 04.2009r. do ww. wniosku załączył „kartę informacyjną przedsięwzięcia”
     Zapoznanie się z podmiotową dokumentacją oraz ewentualne wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim
w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi
i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 lub w formie elektronicznej e-mail: r.delinowski@gogolin.pl w terminie 21 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma.
    Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gogolina.
 
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Gogolina , zaś organami właściwymi do wydania uzgodnień jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach 47-303 Krapkowice,
ul. Ks. Koziołka 30 oraz  Starosta Krapkowicki ul. Kilińskiego1 , 47-303 Krapkowice.
 
( niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.gogolin.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Chorula ).
 
 
 

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: RD
Data wytworzenia: 16-04-2009

 

 

 

 

Aktualne załączniki/zdjęcia:
DOCWniosek o decyzję srodowiskową Chorula.doc
DOCInterpretacje prawne.doc
DOCKarta Informacyjna 1.doc
JPEGMapa ewidencyjna ks Chorula.jpeg