Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciabudowa kanalizacji sanitarnej w Gogolinie zadanie KOLEJOWA


 

Gogolin , dnia 05-05-2009
 
WG.VI-7610-15/2009
 
       OBWIESZCZENIE
 
        Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 33 ust 1 w związku z art. 71 ust1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr199, poz.1227) podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin,
ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 został złożony wniosek przez Andrzeja Żurawia prowadzącego Biuro Projektów „PROJ-SERVIS”, 45-519 Opole, ul. Rosponda 13 działającego z upoważnienia Gminy Gogolin, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :
·        budowie kanalizacji sanitarnej w Gogolinie zadanie „Ligonia”,
Lokalizacja przedsięwzięcia :
Działki nr : 17, 18, 68 k.m. 1, 190, 203, 206/7, 206/10, 204, 205, 206/6, 219/1, 219/2, 220, 221, 223/2 k.m.3, 22, 24, 28, 29 k.m.1, 163/4, 164, 166, 167/1, 167/2, 168, 173, 174/1, 175, 176, 177/1, 178,179, 181, 196/2, 197, 199, 200, 224, 226, 245, 250, 251/1, 252/1 k.m. 3,  6, 7, 27, 14, 21, 877/3 k.m.1, 890, 918, 159/1, 160, 162, 163/1, 163/2, 169, 171, 172, 253, 254/1, 255, 266/1, 267, 271, 198, 274, 268, 269, 272 k.m. 3, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 889, 891, 894, 895/1, 896, 897 k.m. 13, 127, 130, 140, 144, 146, 150, 151, 156/1, 227, 280, 281, 282, 174/2 k.m. 3, 888/1, 885/2, 888/2, 899, 900, 901, 902, 903, 904/4 k.m. 13, 124, 170/1, 170/2, 128/1, 141/2 k.m. 3, 886, 887 k.m. 13, 222 k.m.3, 4 k.m.1, 147/3 k.m.3, 16 k.m.1, 898 k.m. 13, 161/1, 163/5, 161/4, 163/6, 161/5, 163/7, 161/6, 161/7, 163/8, 131/1, 153, 155/2, 242/2, 242/1, 242/3, 163/9, 155/2, 177/5, 177/4, 177/3, 177/2, 202, 225, 223/1, 243, 266/2, 145, 187 k.m.3, 904/2 k.m.13, jednostka ewidencyjna 160501_4 Gogolin – Miasto, obręb 0010- Gogolin I, woj. opolskie, powiat krapkowicki, gmina Gogolin.
Inwestor : Gmina Gogolin, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin.
     Burmistrz Gogolina zawiadamia, iż dnia 05.05.2009r. wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia
     Jednocześnie informuje iż wnioskodawca w dniu 29.04.2009r. do ww. wniosku załączył „kartę informacyjną przedsięwzięcia”
     Zapoznanie się z podmiotową dokumentacją oraz ewentualne wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim
w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi
i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 lub w formie elektronicznej e-mail: r.delinowski@gogolin.pl w terminie 21 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma.
    Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gogolina.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Gogolina , zaś organami właściwymi do wydania uzgodnień jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach 47-303 Krapkowice,
ul. Ks. Koziołka 30 oraz Starosta Krapkowicki ul. Kilińskiego1 , 47-303 Krapkowice.
 
( niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.gogolin.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Gogolin ).
  

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: RD
Data wytworzenia: 2009.05.05

 

 

 

 

Aktualne załączniki/zdjęcia:
DOCWniosek o decyzję srodowiskową Ligonia.doc
DOCKarta Informacyjna 1.doc
DOCDECYZJA ŚRODOWISKOWA ZADANIE LIGONIA.doc