Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa kanalizacji sanitarnej w Malni gm. Gogolin

Gogolin , dnia 20-05-2009
 
WG.VI-7610-16/2009
 
       OBWIESZCZENIE
 
        Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 33 ust 1 w związku z art. 71 ust1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr199, poz.1227) podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 został złożony wniosek przez Andrzeja Żurawia prowadzącego Biuro Projektów „PROJ-SERVIS”, 45-519 Opole, ul. Rosponda 13 działającego z upoważnienia Gminy Gogolin, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :
budowie kanalizacji sanitarnej w Malni gm. Gogolin.
Lokalizacja przedsięwzięcia :
Działki: :
Chorula km. 1 nr ; 279,
Odrowąż km. 1 nr; 204/5
Malnia km. 4 nr : 3271, 3272, 3783, 3249/2, 3256, 3264/1 , 3249/3, 3249/5, 3249/6, 3274, 3275, 3278/1, 3278/2,
Malnia ark 2 nr; 350, 500/4, 492, 491, 490, 495, 680, 679, 405/1,   405/2, 400, 399, 393, 387, 376, 377,   378/2,379/2, 358, 359/2, 359/20, 359/1, 355, 354/1, 696, 388, 389, 390, 391, 392, 373, 394, 395,        396, 401, 404/4, 402, 404/3, 406/1, 406/2, 407/7, 408, 484, 481, 479/4, 368, 397/4,  397/3, 672, 409/2, 411/1, 411/2, 413/2, 414/1, 414/2, 422, 539/1, 526, 521/3, 519/1, 514, 511, 509, 507, 505, 503, 501, 496, 502, 504, 506, 508, 510, 493, 480, 479/5, 479/4, 479/1, 479/2, 479/3, 477/1, 477/2, 476, 474/1, 469, 478, 216/2, 559/1, 559/2, 558/2, 557/2, 685/2, 685/1, 548/1, 494, 407/1, 513, 677, 374, 372/5, 372/1, 372/2, 372/3, 372/4, 
Malnia km. 1 nr; 84, 44, 102, 77, 262, 137, 136, 135, 132, 131, 130, 124, 123, 121, 122, 
120, 119, 118, 112/2, 108/1, 108/2, 107, 106, 105/3, 104, 101, 142, 103/1, 260, 261, 262, 259, 139, 140, 256, 144, 258, 143, 128, 127, 126, 115, 145,114, 113, 110, 219, 152/1, 152/3, 247, 246, 245, 244, 253/1, 253/2, 151,153, 152/2, 150, 243, 242, 241, 240, 239, 238, 170, 149, 157, 160, 164/1, 644, 169, 165,   166, 646, 237/1, 235, 233, 249,248, 693, 234, 68, 167, 168, 187, 287, 286, 283, 280, 278, 257/7, 265, 264, 263, 216/1, 223/1, 223/3, 224, 651, 650/1, 229/4, 229/3, 231, 251, 252, 225/6, 662/1, 663/1 , 664/1, 302/1, 305/3, 305/5, 306/1, 307/1, 308/1, 309/1, 658/7, 658/5, 336/1, 336/3, 225/4, 322/8, 322/9, 322/5, 322/7, 564/1, 500/2 ,500/3, 658/2, 656, 655, 657, 312/3, 226, 312/4, 257/4, 109,156, 148, 229/5, 222, 225/5, 322/6, 199/3, 199/4, 203, 116, 
jednostka ewidencyjna 160501_5 Gogolin – Obszar Wiejski, obręb 0006- Malnia, , woj. opolskie, powiat krapkowicki, gmina Gogolin.
 
Inwestor : Gmina Gogolin, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin.
 
     Burmistrz Gogolina zawiadamia, iż dnia 20.05.2009r. wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia
     Jednocześnie informuje iż wnioskodawca w dniu 15.05.2009r. do ww. wniosku załączył „kartę informacyjną przedsięwzięcia”.
     Zapoznanie się z podmiotową dokumentacją oraz ewentualne wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi
i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 lub w formie elektronicznej e-mail: r.delinowski@gogolin.pl w terminie 21 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma.
    Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gogolina.
    Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Gogolina , zaś organami właściwymi do wydania uzgodnień jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach 47-303 Krapkowice,
ul. Ks. Koziołka 30 oraz Starosta Krapkowicki ul. Kilińskiego1 , 47-303 Krapkowice.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.gogolin.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Malnia ).
 
 
 
 
 
 

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: RD
Data wytworzenia: 2009.05.20

 

 

 

 

Aktualne załączniki/zdjęcia:
PDFZał 1a Wykaz działek scalony Malnia 2009.pdf
PDFZałnr 2 Interpretacje prawne.pdf
PDFKarta Informacyjna ks Malnia 1.pdf
PDFWniosek o decyzję srodowiskową ks Malnia.pdf