Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu w Choruli

Gogolin , dnia 22-05-2009
 
WG.VI-7610-18/2008/2009
 
OBWIESZCZENIE
 
 
        Burmistrz Gogolina na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) i art. 153, ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr.199, poz.1227) podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 (BIP- www.gogolin.pl , SIOS - www.gogolin.sios.pl) został zamieszczony raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: budowie wytwórni betonu o wielkości produkcji do 600 ton/dobę, w Chorula, ul. Kościelna 7, działka nr 80/20, k.m. 2, obręb 0001-Chorula, jednostka ewidencyjna 160501_5, Gogolin – obszar wiejski, powiat krapkowicki, woj. opolskie, pn. ”raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia budowa wytwórni betonu o maksymalnej wydajności do 600 Mg/d w Choruli przy ul. Kościelnej 7 działka nr 80/20” sporządzony przez Zakład Projektowo – Usługowy „HI-EKO” S.C. Halina i Zbigniew Juszczak,
ul. Odrzańska 20, 45-644 Opole.
 
    Równocześnie informuje, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu.
   Wnioski i uwagi można składać w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30.
 
 
 
 
(niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim
w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.gogolin.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Chorula).
 
 
 
 
 
  

Podmiot udostępniający: wg
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: RD
Data wytworzenia: 2009.05.22

 

 

 

Aktualne załączniki/zdjęcia:
PDFRap-beton-MB-2009.pdf