Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

POSTANOWIENIE BURMISTRZ GOGOLINA O ODSTAPIENIU OD OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA SRODOWISKO PRZEDSIEWZIECIA POLEGAJACEGO NA BUDOWIE UZBROJENIA W SIEĆ WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNĄ W UL. KOSCIELNA W CHORULI

Gogolin , dnia 22-05-2009
WG.VI-7610-12/2009
 
 
 
 
Postanowienie
 
         Na podstawie Art.123 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz Art.63, ust.1i ust.2 w związku z art.71 ust.1 ust.2 pkt.2, art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), §3 ust.1 pkt.72a „kanały zbiorcze przeznaczone do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych” Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz.2573 ze zm.) zaliczają się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływa na środowisko dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko można wymagać

postanawiam
 
      odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie uzbrojenia w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną w ul. Kościelnej w Choruli, gm. Gogolin, działki nr 95, 83/1, 80/7, 80/20, 80/19, 80/18, 107/14 –obręb 0001-Chorula, ark. 2, jednostka ewidencyjna 160501_5, Gogolin – obszar wiejski, gmina Gogolin.
       Inwestor : Gmina Gogolin, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin.
 
      
Uzasadnienie:
 
 
           Pismem Nr 07/324-3/2009 z dnia 06.04.2009r. Andrzej Żuraw prowadzący Biuro Projektów „PROJ-SERVIS” w Opolu i działającym z upoważnienia i na rzecz inwestora którym jest Gmina Gogolin, zwrócił się z wnioskiem do Burmistrza Gogolina o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :
·        budowie uzbrojenia w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną w ul. Kościelnej
w Choruli, gm. Gogolin, działki nr 95, 83/1, 80/7, 80/20, 80/19, 80/18, 107/14 –obręb 0001-Chorula, ark. 2, jednostka ewidencyjna 160501_5, Gogolin – obszar wiejski, gmina Gogolin.
 
         Burmistrz Gogolina pismem nr WG.VI-7610-12/2009 z dnia 16.04.2009r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania oraz podał do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacje zgodnie z art. 33 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)umieszczając je na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gogolinie oraz na tablicy
w miejscowości Chorula jak również na stronie internetowej BIP-www.gogolin.pl 
i biuletynie SIOS- www.gogolin.sios.pl.
         Jednocześnie Burmistrz Gogolina wystąpił z wnioskiem do Starosty Krapkowickiego
 i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu (pismo nr WG.VI-7610-12/2009 z dnia 16.04.2009r.).
    
        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach pismem nr NZ/MO-4325-19/09 z dnia 28.04.2009r. wnosi o zwolnienie inwestora przedsięwzięcia – Gminę Gogolin,
z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Opinię uzasadnia tym, że inwestycja zgodna jest z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Chorula zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Gogolinie Nr XXXV/266/2002 z dnia 26.02.2002r. oraz w realizacji
i eksploatacji przedsięwzięcia zastosowano rozwiązania chroniące środowisko tj:
·        likwidacja istniejących szamb, często technicznie zużytych,
·        zastosowanie materiałów budowlanych i instalacyjnych posiadających atesty
do stosowania w budownictwie,
·        zastosowania szczelnej kanalizacji odprowadzającej ścieki do oczyszczalni
w Choruli,
·        zastosowanie szczelnych włazów na studzienkach,
stwierdza również , że planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowić źródła zanieczyszczeń wydalanych do atmosfery, nie spowoduje wzrostu uciążliwości ani ograniczeń na terenach otaczających oraz nie będzie wywierało negatywnego wpływu na środowisko,
w szczególności na powietrze atmosferyczne, glebę, wody podziemne i powierzchniowe oraz zieleń, a prawidłowa organizacja robót ograniczy negatywne skutki na etapie realizacji zadania.  Uwzględniając skalę przedsięwzięcia, jego charakter i lokalizację Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach uznał, że przeprowadzenie postępowania
w sprawie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko nie jest konieczne.
 
       Starosta Krapkowicki pismem nr ROŚ.7633-15/09 z dnia 11.05.2009r.  stwierdza, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.Opinię uzasadnia tym, że :
 • inwestycja prowadzona będzie w pasie drogi,
 • podczas realizacji inwestycji nie wystąpią emisje substancji i energii, które mogłyby zagrażać środowisku, czy zdrowiu ludzkiemu,
 • niepodejmowanie przedsięwzięcia mogłoby spowodować degradację środowiska poprzez niekontrolowany odpływ ścieków do gruntu,
 • inwestycja ograniczy emisje odorów poprzez zastosowanie rur o gładkich ściankach
   i odpowiednich spadkach kanałów,
 • przedsięwzięcie ma charakter inwestycji celu publicznego, dlatego wyklucza się możliwość wystąpienia konfliktów społecznych.
   
 
    
              Na podstawie danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia jak również opinii organów opiniujących  tj.: Starosty Krapkowickiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach, Burmistrz Gogolina zważył jak w sentencji uwzględniając następujące założenia i argumenty:
 
 1. planowane przedsięwzięcie inwestycyjne - budowa uzbrojenia w sieć wodociągową
  i kanalizację sanitarną w ul. Kościelnej w Choruli, gm. Gogolin, działki nr 95, 83/1, 80/7, 80/20, 80/19, 80/18, 107/14 –obręb 0001-Chorula, ark. 2, jednostka ewidencyjna 160501_5, Gogolin – obszar wiejski, gmina Gogolin, kwalifikuje się do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane;
2.      przeprowadzona w karcie informacyjnej analiza przyjętych koncepcji technologicznych, proponowanych urządzeń i parametrów planowanego przedsięwzięcia poparta obliczeniami wykazała, że projektowana inwestycja nie będzie wywierała ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko;
 1. planowane przedsięwzięcie nie jest związane z możliwością wystąpienia poważnych awarii, nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko i nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania;
 2. planowana inwestycja realizowana będzie poza granicami obszarów specjalnej ochrony i nie będzie negatywnie oddziaływać na zwierzęta, rośliny, powierzchnię ziemi, dobra materialne, zabytki i obszary Natura 2000;
 3. realizacja i eksploatacja kanalizacji sanitarnej nie naruszy istniejącego systemu odprowadzania wód powierzchniowych, nie wpłynie na ich ilość, jak również nie będzie ich zanieczyszczać;
 4. uciążliwości dla ludzi, zwierząt i roślin, jakie powstaną podczas realizacji inwestycji będą znikome;
 5. zakres prac oraz stopień przeobrażania przyległego terenu nie stworzy istotnych trwałych zagrożeń ekologicznych;
 6. nie stwierdzono sprzeciwu osób trzecich;   
Uwzględniając również, łącznie uwarunkowania , o których mowa w art. 63 ust 1 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Gogolina nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
 
 
W związku z powyższym, postanowiono orzec jak w sentencji.
 
    Od niniejszego postanowienia przysługuje stronie możliwość zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia .
 
 
 
 
 

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: RD
Data wytworzenia: 2009.05.22