Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie uzbrojenia w sieć wodociągowa i kanalizacje sanitarną w ul. Kościelnej w Choruli


 

Gogolin , dnia 04-06-2009
 
WG.VI-7610-12/2009
 
 
       OBWIESZCZENIE
 
        Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 85 ust 3 w związku z art. 71 ust1, ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr199, poz.1227) podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 została zamieszczona Decyzja nr WG.VI-7610-12/2009 z dnia 04.06.2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla   przedsięwzięcia :
 
Budowa uzbrojenia w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną w ul. Kościelnej
w Choruli, gm. Gogolin.  Działki nr 95, 83/1, 80/7, 80/20, 80/19, 80/18, 107/14 – obręb 0001-Chorula, ark. 2, jednostka ewidencyjna 160501_5, Gogolin – obszar wiejski, gmina Gogolin.
Inwestor : Gmina Gogolin ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin.
 
      Jednocześnie informuje, iż zapoznanie się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy jak również z opiniami dokonanymi przez Starostę Krapkowickiego i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach możliwa jest w Urzędzie Miejskim
w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin,
ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 w terminie 14 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma.
   
 
 
( niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.gogolin.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Chorula ).
 
 

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: RD
Data wytworzenia: 2009.06.04