Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu w Choruli.

Gogolin , dnia 10-07-2009
 
WG.VI-7610-18/2008/2009
 
 
       OBWIESZCZENIE
 
        Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 85 ust 3 w związku z art. 71 ust1, ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr199, poz.1227) podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 została zamieszczona Decyzja nr WG.VI-7610-18/2008/2009 z dnia 10.07.2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla   przedsięwzięcia :
  • Budowa Wytwórni Betonu o wielkości produkcyjnej do 600 ton/dobę.
planowanego na działce nr 80/20 , k.m.2, obręb Chorula.
Inwestor: : Materiały Budowlane Sp. z o.o., ul.Torowa16, 45-073 Opole.
 
      Jednocześnie informuje, iż zapoznanie się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy jak również z uzgodnieniami dokonanymi przez Starostę Krapkowickiego i Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach  możliwa jest
w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska ,
47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 w terminie 14 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma.
   
 
 
( niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.gogolin.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Chorula ).
  

Podmiot udostępniający: WGVI
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: RD
Data wytworzenia: 2009.07.10