Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

obwieszczenie Burmistrza Gogolina w sprawie działu społeczeństwa w opracowaniu projektów POŚ I PGO

Gogolin , dnia 06-08-2009
 
WG.VI-7610-3/2009
 
       OBWIESZCZENIE
 
        Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 30 i 39 ust 1 w związku z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr199, poz.1227) podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin,
ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 złożono następujące projekty:
 
1)      Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin na lata 2009-2012
z perspektywą na lata 2013-2016;
2)      Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gogolin na lata 2009-2012
z perspektywą na lata 2013-2016;
3)      Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektów aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gogolin na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
 
 
     Zapoznanie się z podmiotową dokumentacją oraz ewentualne wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w  Gogolinie, Wydział  Gospodarki  Mieniem  Gminnym  Zamówieniami  Publicznymi
i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 lub w formie elektronicznej e-mail: r.delinowski@gogolin.pl w terminie 21 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma.
     Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu określonego powyżej , pozostawi się bez rozpatrzenia.
    Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gogolina.
Organem właściwym w sprawach opiniowania w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko jest :
1)      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole;
2)      Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu, ul. Mickiewicza 1,
45-367 Opole;
 
(niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie,
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS
- www.gogolin.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Gogolin ).
 
 
 
 
 
 
 
 

Podmiot udostępniający: wg
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: RD
Data wytworzenia: 2009.08.06