Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina wzywa wnioskodawcę o uzupełnienie raportu oddziaływania na srodowisko lotniska cywilnego OPOLE w Kamieniu Śląskim

Gogolin , dnia 31-08-2009
 
WG.VI-7610-17/2008/2009
 
                                                   Województwo Opolskie
                                                  ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
 
Dotyczy:
               postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
 - modernizacji lotniska „Opole” w Kamieniu Śląskim gmina Gogolin;
 -  budowie urządzeń do oczyszczania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych
do kanalizacji deszczowej z drogi startowej lotniska;
-  budowie urządzeń do oczyszczania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych
do kanalizacji deszczowej z hangarów oraz zaplecza obsługowego;
-  budowie urządzeń do odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych
oraz odcieków z odladzania samolotów z płyt postojowych i przyległych dróg kołowania;
-  budowy urządzeń do odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych z projektowanej stacji paliw;
planowanego do realizacji w miejscowości Kamień Śląski, gm. Gogolin, woj. Opolskie,
na działkach nr 677/61 k.m.3, nr 1261 k.m.3, nr 679 k.m.4 , jednostka ewidencyjna 160501_5, Gogolin- obszar wiejski, obręb 0004-Kamień Śląski
- światła precyzyjnego wskaźnika ścieżki schodzenia ;
planowanego do realizacji w miejscowości Siedlec, gmina Izbicko, na działkach nr 131/3 k.m2, nr 89 k.m.2,
nr 37/1 k.m.2, nr 99 k.m.2, nr 169 k.m.2, nr 98 k.m.2, nr 91 k.m.2, nr 92 k.m2, nr 88 k.m.2, nr 82 k.m.2, nr 81 k.m.2, nr 78 k.m.2, nr 77 k.m.2, nr 68 k.m.2, 69 k.m.2 , jednostka ewidencyjna 161101_2, Izbicko, obręb 0073- Siedlec,
 
 
       Burmistrz Gogolina działając na podstawie art. 50 §1 k.p.a. w związku z art.46a, ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2008, Nr 25, poz. 150 ) wzywa o uzupełnienie przedłożonego w tut. Urzędzie „raportu oddziaływania na środowisko lotniska cywilnego „Opole” w Kamieniu Śląskim” w zakresie ujętym w piśmie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu ul. Mickiewicza1, 45-367 Opole nr NZ/JW.-4325-45/09 z dnia 2009.08.12, załączonego do niniejszego pisma oraz ustala, że językiem w którym prowadzone jest postępowanie w niniejszej sprawie jest język polski ( zgodnie z art. 4 pkt2 ustawy o języku polskim ). 
  
 
Informujemy równocześnie, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2008, Nr 25, poz. 150 ) organ może odmówić wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia w przypadku odmowy uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia, przez właściwe organy ochrony środowiska oraz organy państwowej inspekcji sanitarnej ( w trybie art.48 ust.2). Ponadto organ może odmówić wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku, gdy pomimo wielokrotnego wzywania wnioskodawcy do uzupełnienia braków we wniosku o wydanie ww. decyzji bądź też w raporcie o oddziaływaniu na środowisko, braki te nie zostaną uzupełnione w stopniu pozwalającym na określenie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia i wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1.        adresat
2.        strony postępowania w drodze obwieszczenia;
·          tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gogolinie i Urzędzie Gminy w Izbicku;
·          tablice informacyjne w miejscowości Kamień Śląski, Kamionek, Siedlec ;
·          strona internetowa Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl oraz biuletyn SIOS - www.gogolin.sios.pl.
                            3.      a/a.
 
 
 
 

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: RD
Data wytworzenia: 2009.09.01

 

 

 

Aktualne załączniki/zdjęcia:
DOCwniosek o uzgodnienie warunków realizacji.doc