Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska OPOLE w Kamieniu Śląskim

Gogolin , dnia 14-12-2009
 
WG.VI-7610-17/2007/08/09
 
 
 
       OBWIESZCZENIE
 
        Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 85 ust 3 w związku z art. 71 ust1, ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr199, poz.1227) podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin,
ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 została zamieszczona Decyzja nr WG.VI-7610-17/2007/08/09
z dnia 14.12.2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla   przedsięwzięcia polegającego na :
- modernizacji lotniska „Opole” w Kamieniu Śląskim gmina Gogolin;
- budowie urządzeń do oczyszczania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych
do kanalizacji deszczowej z drogi startowej lotniska;
- budowie urządzeń do oczyszczania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych
do kanalizacji deszczowej z hangarów oraz zaplecza obsługowego;
- budowie urządzeń do odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych
oraz odcieków z odladzania samolotów z płyt postojowych i przyległych dróg kołowania;
- budowy urządzeń do odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych z projektowanej stacji paliw;
planowanego do realizacji w miejscowości Kamień Śląski, gm. Gogolin, woj. Opolskie,
na działkach nr 677/61 k.m.3, nr 1261 k.m.3, nr 679 k.m.4 , jednostka ewidencyjna 160501_5, Gogolin- obszar wiejski, obręb 0004-Kamień Śląski
- światła precyzyjnego wskaźnika ścieżki schodzenia ;
planowanego do realizacji w miejscowości Siedlec, gmina Izbicko, na działkach nr 131/3 k.m2, nr 89 k.m.2, nr 37/1 k.m.2, nr 99 k.m.2, nr 169 k.m.2, nr 98 k.m.2, nr 91 k.m.2, nr 92 k.m2, nr 88 k.m.2, nr 82 k.m.2, nr 81 k.m.2, nr 78 k.m.2, nr 77 k.m.2, nr 68 k.m.2, 69 k.m.2 , jednostka ewidencyjna 161101_2, Izbicko, obręb 0073- Siedlec,
 
 
      Jednocześnie informuje, iż zapoznanie się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy jak również z uzgodnieniami dokonanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
 w Opolu możliwa jest w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin,
ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 w terminie 14 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma.
   
 
( niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej  Urzędu Miejskiego
w Gogolinie
i Urzędu Gminy w Izbicku, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.gogolin.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Kamień Śląski, Kamionek, Siedlec ). 

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: R.D.
Data wytworzenia: 2009.12.14