Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Modernizacja pompowni głównej P1 w kopalni Wapienia Gorażdże wraz z budową rezerwowego rurociągu tłocznego.

Gogolin , dnia 10-02-2010
 
WG.VI-7610-12/2010
 
 
       OBWIESZCZENIE
 
        Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 33 ust 1 w związku z art. 71 ust1, ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr199, poz.1227) podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin,
ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 został złożony w dniu 08.02.2010r.  wniosek przez Górażdże Cement S.A. Chorula, ul. Cementowa 1, 45-076 Opole o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :
·        Modernizacja pompowni głównej P1 w Kopalni Wapienia Górażdże wraz z budową rezerwowego rurociągu tłocznego
Lokalizacja przedsięwzięcia : działka nr 206/4, 113/18, 113/21, 113/24, 113/25 obręb Górażdże , teren górniczy Kopalni Wapienia Górażdże, należącej do Górażdże Cement S.A.
z siedzibą w Choruli, ul. Cementowa 1, 45-076 Opole.
 
     Burmistrz Gogolina zawiadamia, iż dnia 10.02.2010r. wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia
     Jednocześnie informuje iż wnioskodawca w dniu 08. 02.2010r. do ww. wniosku załączył raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja pompowni głównej P1 w Kopalni Wapienia Górażdże wraz z budową rezerwowego rurociągu tłocznego” oraz  opis techniczny przedmiotowego przedsięwzięcia.
     Zapoznanie się z podmiotową dokumentacją oraz ewentualne wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim
w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi
i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 lub w formie elektronicznej e-mail: r.delinowski@gogolin.pl w terminie 21 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma.
    Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gogolina.
    Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Gogolina , zaś organami właściwymi do wydania uzgodnień jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach 47-303 Krapkowice,
ul. Ks. Koziołka 30 oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ul. 1-go Maja 6, 
45-068 Opole.
 
( niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.gogolin.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Górażdże , Chorula ).
 

Podmiot udostępniający: wg
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: RD
Data wytworzenia: 2010-02-10