Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

POSTANOWIENIE BURMISTRZ GOGOLINA O PODJECIU POSTEPOWANIA O WYDANIE DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIEWZIECIA BUDOWA WYTWÓRNI MAS BITUMICZNYCH

 

Gogolin , dnia 02-03-2010
WG.VI-7610-14/2007/2008/2009/2010                                                          
 
 
Postanowienie
 
        Na podstawie art.97 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) w związku   z art. 46a ust. 7 pkt.4 , art. 46 ust. 1 oraz art. 48 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2008r, Nr 25, poz. 150 ze zm. ), art. 153 ust.1 i art.156 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2008r Nr.199, poz.1227),
 
postanawiam
 
       podjąć postępowanie z urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Wytwórni Mas Bitumicznych”, ul.Fabryczna 1 47-320 Gogolin, działka nr 249/1, 249/2 i 248 obręb Karłubiec z wniosku Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych S.A. z Kędzierzyna Koźla, ul. 24 Kwietnia 4,
47-200 Kędzierzyn Koźle z dnia 16.10.2007r.
 
 
Uzasadnienie
 
     W toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Wytwórni Mas Bitumicznych”, ul.Fabryczna 1 47-320 Gogolin, działka nr 249/1, 249/2 i 248 obręb Karłubiec , wniosku Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych S.A. z Kędzierzyna Koźla, ul. 24 Kwietnia 4,
47-200 Kędzierzyn Koźle z dnia 16.10.2007r.
    Burmistrz Gogolina wystąpił do Starosty Krapkowickiego o dokonanie uzgodnienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia ( pismo z dnia 10.02.2009r.).
    Starosta Krapkowicki postanowieniem nr ROŚ.7633-6/09 z dnia 13.07.2009r. uzgodnił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
   Postanowienie zakwestionował pełnomocnik Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z siedzibą w Krakowie, dopuszczonej do udziału w postępowaniu na prawach strony, wnosząc do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu o jego uchylenie. Skarżący zarzucił organowi naruszenie art.56 i art. 109ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, art.3 ustawy z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych oraz art. 54 i art.125 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne w związku z §62 uchwały nr XXXIX/281/2005 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 września 2005r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin.
   Burmistrz Gogolina postanowieniem Nr WG.VI-7610-14/2007/2008/2009 z dnia 07-08-2009r. zawiesił postępowanie w niemniejszej sprawie na podstawie art.97 §1 pkt 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.).
   Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu postanowieniem Nr SKO.I/40/1844/2009/oś z dnia 30.11.2009r. które wpłynęło do tut. urzędu w dniu 25.02.2010r. postanowiło stwierdzić niedopuszczalność zażalenia Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
z siedzibą w Krakowie.
 Wobec powyższego ustąpiła przyczyna uzasadniająca zawieszenie postępowania , w związku z czym Burmistrz Gogolina podjął postępowanie z urzędu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Wytwórni Mas Bitumicznych”, ul.Fabryczna 1 47-320 Gogolin, działka nr 249/1, 249/2 i 248 obręb Karłubiec .
 
 
Od niniejszego postanowienia przysługuje stronie możliwość zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia .
 
 
 
 
 
 
 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)