Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji pompowni głównej P1 w Kopalni Wapienia Górażdże.

Gogolin , dnia 15-03-2010
 
WG.VI-7610-12/2010
 
 
       OBWIESZCZENIE
 
        Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 85 ust 3 w związku z art. 71 ust1, ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr199, poz.1227) podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 została zamieszczona Decyzja nr WG.VI-7610-12/2010 z dnia 15.03.2010r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla   przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja pompowni głównej P1 w Kopalni Wapienia Górażdże wraz z budową rezerwowego rurociągu tłocznego” zlokalizowanego na działkach nr 206/4, 113/18, 113/21, 113/24, 113/25 obręb Górażdże, teren górniczy Kopalni Wapienia Górażdże, należącej do Górażdże Cement S.A. z siedzibą w Choruli, ul. Cementowa 1, 45-076 Opole.
Inwestor: Górażdże Cement S.A. Chorula, ul. Cementowa 1, 45-076 Opole,
 
      Jednocześnie informuje, iż zapoznanie się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy jak również z uzgodnieniami dokonanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Krapkowicach możliwa jest w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi
i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 w terminie 14 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma.
   
 
 
 
 
 
( niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.gogolin.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Górażdże , Chorula ).
 

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: RD
Data wytworzenia: 2010.03.15