Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową działka nr 203/2, k.m.3 ul. Kamienna w Gogolinie


 

Gogolin , dnia 18-03-2010
 
WG.VI-7610-13/2010
 
 
       OBWIESZCZENIE
 
        Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 33 ust 1 w związku z art. 71 ust1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
( Dz. U. Nr199, poz.1227) podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 został złożony wniosek przez: PEBIT Piotr Wotzka, 47-320 Gogolin, ul Wierzbowa 18, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :
·        Budowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową.
Lokalizacja przedsięwzięcia :
Działka nr 203/2  k.m.3obręb Karłubiec, ul Kamienna w Gogolinie,
jednostka ewidencyjna 160501_4, Gogolin – Miasto.
 
     Burmistrz Gogolina zawiadamia, iż dnia 18.03.2010r. wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia .
 
     Jednocześnie informuje iż wnioskodawca w dniu 08. 03.2010r. do ww. wniosku załączył „kartę informacyjną przedsięwzięcia”
     Zapoznanie się z podmiotową dokumentacją oraz ewentualne wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi
i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 lub w formie elektronicznej e-mail: r.delinowski@gogolin.pl w terminie 21 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma.
    Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gogolina.
 
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Gogolina , zaś organami właściwymi do wydania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opoleoraz Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach ul. Ks. Koziołka 30 ,47-303 Krapkowice.
 
( niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim
w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS
- www.gogolin.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Gogolin ).
 
 


 

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: RD
Data wytworzenia: 2010.03.18