Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciagu drogi wojewódzkiej ne 423

Gogolin , dnia 22-03-2010
 
WG.VI-7610-16/2010
 
 
       OBWIESZCZENIE
 
        Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 33 ust 1 w związku z art. 71 ust1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr199, poz.1227) podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim
w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 został złożony wniosek przez: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ul. Oleska 127, 45-231 Opole, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :
·         Budowie obwodnicy Malni i Choruli w ciagu drogi wojewódzkiej nr 423.
Lokalizacja przedsięwzięcia :
Obwodnica zlokalizowana będzie na terenie miasta Gogolin (dzielnica Karłubiec) oraz sołectwa Chorula i Malnia znajdujących się w gminie Gogolin należącej do powiatu krapkowickiego  w województwie opolskim.
 
     Burmistrz Gogolina zawiadamia, iż dnia 18.03.2010r. wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia .
 
     Jednocześnie informuje iż wnioskodawca w dniu 15. 03.2010r. do ww. wniosku załączył „kartę informacyjną przedsięwzięcia” .
 
     Zapoznanie się z podmiotową dokumentacją oraz ewentualne wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi
i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 lub w formie elektronicznej e-mail: r.delinowski@gogolin.pl w terminie 21 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma jak również przy pomocy ankiety umieszczonej na stronie internetowej http://www.apropol.pl/ankieta.php (ankieta aktywna będzie od 22.03.2010 do 12.04.2010 (21 dni)
.
 
 
    Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gogolina.
 
   Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Gogolina , zaś organami właściwymi do wydania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opoleoraz Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach ul. Ks. Koziołka 30 , 47-303 Krapkowice.
 
 
 Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr199, poz.1227 ze zm.) Burmistrz Gogolina przeprowadzi w dniu 7 kwietnia 2010r. o godz. 1530  na Sali Posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Gogolinie rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa w przedmiocie oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
 
 BYRMISTRZ GOGOLINA 

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: RD
Data wytworzenia: 2010.03.22