Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa obiektu konferencyjno-hotelowego na łacznie 58 miejsc w Gogolinie ul. Kasztanowa 30

Gogolin , dnia 06-04-2010
 
WG.VI-7610-21/2009/2010
 
 
       OBWIESZCZENIE
 
        Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 33 ust 1 w związku z art. 71 ust1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
( Dz. U. Nr199, poz.1227) podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 został złożony wniosek przez: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „WIR” D.K. Namaczyńscy, E. Głowaczewska – Ciszak, Spółka Jawna , 45-056 Opole, ul. Kośnego 22, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :
„Budowie obiektu konferencyjno-hotelowego na łącznie 58 miejsc noclegowych w standardzie 3-gwiazdkowym wraz z nabyciem odpowiedniego wyposażenia zaplecza hotelowego i gastronomicznego” w Gogolinie ul. Kasztanowa 30, działka nr 904, k.m.1, obręb-Gogolin2.
 
     Burmistrz Gogolina zawiadamia, iż dnia 06.04.2010r. wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia .
 
     Jednocześnie informuje iż wnioskodawca w dniu 31.08.2009r. do ww. wniosku załączył „kartę informacyjną przedsięwzięcia” .
 
     Zapoznanie się z podmiotową dokumentacją oraz ewentualne wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie
do protokołu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi
i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 lub w formie elektronicznej e-mail: r.delinowski@gogolin.pl 
w terminie 21 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma
    Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gogolina.
   Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Gogolina , zaś organami właściwymi do wydania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opoleoraz Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach ul. Ks. Koziołka 30 ,
47-303 Krapkowice.
 
 
( niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.gogolin.sios.pl )
 

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: RD
Data wytworzenia: 2010.04.06