Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina postanowieniem nakłada obowiazek przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423


 

Gogolin , dnia 15-04-2010
 
WG.VI-7610-16/2010
 
 
       OBWIESZCZENIE
 
        Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 33 ust 1 w związku z art. 71 ust1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr199, poz.1227) podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin,
ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 zostało zamieszczone postanowienie Burmistrza Gogolina Nr WG.VI-7610-16/2010 z dnia 15.04.2010r. o obowiązku przeprowadzenia przez: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „budowie obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 położonej w powiecie krapkowickim, gminie Gogolin 
 
    
 
( niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.gogolin.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowościach Gogolin, Malnia , Chorula ).
 

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: RD
Data wytworzenia: 2010.04.15