Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : przebudowa i rozbudowa budynku nieużytkowanego gastronomiczno-mieszkalnego na pensjonat i restaurację w Zakrzowie

Gogolin, dnia 15-04-2010
 
WG.VI-7610/20/2010
 
 
       OBWIESZCZENIE
 
Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 33 ust 1 w związku z art. 71 ust1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. Nr199, poz.1227) podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 został złożony wniosek przez: Agraria Claudii Sp. z o.o., Zakrzów, ul. Stawowa 9, 47-330 Zdzieszowice, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku nieużytkowanego gastronomiczno-mieszkaniowego na pensjonat i restaurację z zapleczem kuchennym” w Zakrzowie ul. Stawowa 9, działka nr 428/33, k.m.1, obręb-Zakrzów.
             Burmistrz Gogolina zawiadamia, iż dnia 15.04.2010r. wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia .
             Jednocześnie informuje, iż wnioskodawca w dniu 12.04.2010r. do ww. wniosku załączył „kartę informacyjną przedsięwzięcia”.
             Zapoznanie się z podmiotową dokumentacją oraz ewentualne wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi
i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 lub w formie elektronicznej e-mail: r.delinowski@gogolin.pl w terminie 21 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma .
Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gogolina.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Gogolina, zaś organami właściwymi do wydania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opoleoraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach ul. Ks. Koziołka 30,47-303 Krapkowice.
 
 
( niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.gogolin.sios.pl oraz na tablicy informacyjnej
w Zakrzowie )
 
  

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: RD
Data wytworzenia: 2010.04.15