Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa elektrociepłowni na biogaz w gminie Gogolin

Gogolin , dnia 20-05-2010
 
WG.VI-7610-22/2010
 
 
       OBWIESZCZENIE
 
        Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 33 ust 1 w związku z art. 71 ust1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
( Dz. U. Nr199, poz.1227) podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 został złożony wniosek przez: Polska Grupa Biogazowa Sp. z o.o. ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :
      Budowie elektrociepłowni na biogaz w gminie Gogolin.
Lokalizacja przedsięwzięcia :
Działka nr 382/1 k.m.3 ,  obręb  0009- Zakrzów, jednostka ewidencyjna 160501_5 Gogolin – obszar wiejski,
 
     Burmistrz Gogolina zawiadamia, iż dnia 20.05.2010r. wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia
 
     Jednocześnie informuje iż wnioskodawca w dniu 14.05.2010r. do ww. wniosku załączył „kartę informacyjną przedsięwzięcia”
    Zapoznanie się z podmiotową dokumentacją oraz ewentualne wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 lub w formie elektronicznej e-mail: r.delinowski@gogolin.pl w terminie 21 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma.
    Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu.
   Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gogolina.
 
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Gogolina , zaś organami właściwymi do wydania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opoleoraz Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach ul. Ks. Koziołka 30 ,47-303 Krapkowice.
 
( niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.gogolin.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Gogolin, Zakrzów , Obrowiec ).
  

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: RD
Data wytworzenia: 2010-05-20