Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia BUDOWA ZAKŁADU MECHANIKI POJAZDOWEJ W GOGOLINIE

WG.VI-7610-25/2010                                                                                                                               Gogolin, dnia 08-06-2010
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 33 ust 1 w związku z art. 71 ust1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. Nr199, poz.1227) podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 został złożony wniosek przez: Bernard Lipka, Obrowiec, ul. Łąkowa 7, 47-320 Gogolin, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
·        Budowie zakładu mechaniki pojazdowej zlokalizowanego w Gogolinie.
 
Lokalizacja przedsięwzięcia:
Działka nr 1433 k. m. 7 – obręb  0014-Karłubiec,
jednostka ewidencyjna 160501_4, Gogolin –Miasto w powiecie krapkowickim
 
Burmistrz Gogolina zawiadamia, iż dnia 08.06.2010r. wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.
 
Jednocześnie informuje iż wnioskodawca w dniu 02.06.2010r. do ww. wniosku załączył „kartę informacyjną przedsięwzięcia”.
Zapoznanie się z podmiotową dokumentacją oraz ewentualne wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi
i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 lub w formie elektronicznej e-mail: r.delinowski@gogolin.pl w terminie 21 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma.
Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gogolina.
 
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Gogolina , zaś organami właściwymi do wydania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu ul. 1-go Maja 6,45-068 Opole oraz Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach ul. Ks. Koziołka 30,
47-303 Krapkowice.
 
 
( niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.gogolin.sios.pl oraz na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości Gogolin).
 
 
 

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: RD
Data wytworzenia: 2010.06.08