Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja o umorzeniu postepowania w/s decyzji srodowiskowej dla przedsięwzięcia budowa hali produkcyjno - magazynowej wraz z częscią socjalno - biurową w Gogolinie ul. Kamnienna

Gogolin , dnia 10-06-2010
WG.VI-7610-13/2010
 
 
DECYZJA
               Na podstawie art.104 i 105 §1 i §2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) w   związkuz art. 71 ust1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr199, poz.1227)
 
 
umarzam postępowanie
 
               w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową w Gogolinie, ul Kamienna.

 
Lokalizacja przedsięwzięcia :
działka nr 203/2  k.m.3obręb Karłubiec, ul Kamienna w Gogolinie,
 jednostka ewidencyjna 160501_4, Gogolin – Miasto.
Inwestor: PEBIT Piotr Wotzka, 47-320 Gogolin, ul Wierzbowa 18.
 
              Na wniosek inwestora - pismo z dnia 07.06.2010r. o wycofanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla planowanej inwestycji polegającej na budowie hali produkcyjno – magazynowej na terenie działki nr 203/2.
 
 
UZASADNIENIE
 
 
            PEBIT Piotr Wotzka, ul Wierzbowa 18, 47-320 Gogolin pismem z dnia 05.03.2010r.
(data wpływu 08.03.2010r.), wystąpił w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową w Gogolinie, ul Kamienna” działka nr 203/2  k.m.3obręb Karłubiec, ul. Kamienna w Gogolinie, jednostka ewidencyjna 160501_4, Gogolin – Miasto.
 
Wnioskodawca zgodnie z art. 74 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr199, poz.1227
z późn. zm.) załączył wymagane dokumenty z których wynika, iż przedmiotowe przedsięwzięcie, polegać będzie na budowie hali produkcyjno- magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową. Na terenie zakładu prowadzona będzie działalność produkcyjna polegająca na wytwarzaniu taśmy uszczelniającej (technologia produkcji polegać będzie na mieszaniu dostarczonego w beczkach asfaltu z mączką kamienną oraz ich podgrzaniu, a następnie dodaniu włókien celulozowych, tak przygotowaną masę przeprowadza się przez wytłaczarkę i poddaje się chłodzeniu. Po wyjęciu z wody na uformowaną taśmę nanosi się klej oraz ochronną warstwę papieru) oraz działalność handlowa polegająca na obrocie częściami do maszyn drogowych
i materiałami budowlanymi na potrzeby firm drogowych.
 
           Planowana inwestycja zakwalifikowana została do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust 1 pkt 1 cyt. „instalacje do wytwarzania końcowych produktów użytkowych przez mieszanie emulgowanie lub konfekcjonowanie chemicznych półproduktów lub produktów podstawowych” Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2004 roku sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 ze zmianami) oraz zmieniającego go rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 roku (Dz. U nr 158, poz. 1105 z dnia 31.08. 2007roku).
 
       Burmistrz Gogolina pismem nr WG.VI-7610-13/2010 z dnia 18.03.2010r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania , podał też do publicznej wiadomości (na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gogolinie oraz na tablicy w miejscowości Gogolin jak również na stronie internetowej BIP-www.gogolin.pl i biuletynie SIOS- www.gogolin.sios.pl) informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o złożeniu wniosku przez PEBIT Piotr Wotzka oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty obwieszczenia . Jednocześnie Burmistrz Gogolina wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach o opinię na temat konieczności sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko i jego zakresu dla przedmiotowej inwestycji .
 
      Zgodnie z art.64 ust.1 ustawy OOŚ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, uwzględniając łącznie uwarunkowania,
o których mowa w art. 63 ust 1 tej ustawy, wydał opinię w formie postanowienia Nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2-131/1/10/jad z dnia 06.04.2010r.o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr199, poz.1227z późn. zm.) z wyłączeniem wymogu określonego w art. 66 ust.1 pkt 16 w zakresie dot. propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.
 
    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach pismem NZ/GJ-3425-13/10
z dnia 23.03.2010r. również wyraził opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji określając, że raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko winien zawierać informacje o których mowa w art.66 ust 1 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr199, poz.1227z późn. zm.).
 
 Burmistrz Gogolina uwzględniając opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach jak również po uwzględnieniu łącznie uwarunkowań zawartych w art. 63 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
( Dz. U. Nr199, poz.1227z późn. zm.) stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko ( dowód postanowienie Burmistrza Gogolina nr WG.VI-7610-13/2010 z dnia 14.04.2010r.)
 
 
 
   Inwestor w dniu 07.06.2010r. składa w tyt. Urzędzie wniosek o wycofanie wniosku
o wydanie decyzji środowiskowej dla planowanej inwestycji polegającej na budowie hali produkcyjno – magazynowej na terenie działki nr 203/2. Decyzje o umorzeniu postępowania motywuje zaniechaniem przeprowadzenia inwestycji w zakresie ujętym we wnioskuo wydanie decyzji środowiskowej.
 
   Burmistrz Gogolina na podstawie art.105 §2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) umarza postępowanie w przedmiotowej sprawie na wniosek strony , na której żądanie postępowanie zostało wszczęte.
 


 
W tym stanie orzekam jak na wstępie.
 
       Od niniejszej decyzji przysługuje stronie możliwość odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 
 
 
 
 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)