Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Malni i Choruli

Gogolin , dnia 21-07-2010
 
WG.VI-7610-16/2010
 
 
BURMISTRZ GOGOLINA
INFORMUJE
 
 
      Podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 został złożony raport oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 położonej w powiecie krapkowickim, gmina Gogolin .
 
 Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole
Raport wykonał: WASKO S.A. ul. Brebeckiego 6, 44-100 Gliwice.
 
       Informuje się,  o możliwości zapoznania się z treścią raportu oraz możliwości  składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu.
     Wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej e-mail: r.delinowski@gogolin.pl w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 w którym również do wglądu jest raport oddziaływania na środowisko.
 
    Zgodnie z 77 ust.1 w związku z art. 71 ust 1 i ust2, pkt2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr199, poz.1227)
Burmistrz Gogolina zwrócił się do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
o dokonanie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach .
 
Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr199, poz.1227 ze zm.) Burmistrz Gogolina przeprowadzi w dniu 5 sierpnia 2010r. o godz. 1530  na Sali Posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Gogolinie rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa w przedmiocie oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
 
 
( informacje o złożeniu raportu umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.gogolin.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowościach Gogolin, Malnia , Chorula ).
 
  

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: RD
Data wytworzenia: 2010-07-21