Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa wiaty na odpady w Górażdżu ul. Kamienna 11

WG.VI-7610-28/2010                                                                                                                                       Gogolin, dnia 06-08-2010
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 33 ust 1 w związku z art. 71 ust1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr199, poz.1227) podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin,ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 został złożony wniosek przez: Remondis Sp. z o.o. 02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16 , o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
 
  • Budowie wiaty na odpady
 
Lokalizacja przedsięwzięcia:
Działki nr: 115/31, 115/17 województwo opolskie, powiat krapkowicki, miejscowość Górażdże, jednostka ewidencyjna 160501_5, Gogolin – obszar wiejski, obręb 0003- Górażdże
 
Burmistrz Gogolina zawiadamia, iż dnia 06.08.2010r. wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.
 
Jednocześnie informuje iż wnioskodawca w dniu 03.08.2010r. do ww. wniosku załączył „kartę informacyjną przedsięwzięcia”.
Zapoznanie się z podmiotową dokumentacją oraz ewentualne wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi
i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 lub w formie elektronicznej e-mail: r.delinowski@gogolin.pl w terminie 21 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma.
Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gogolina.
 
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Gogolina , zaś organami właściwymi do wydania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu ul. 1-go Maja 6,
45-068 Opole oraz  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach ul. Ks. Koziołka 30, 47-303 Krapkowice.
 
( niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.gogolin.sios.pl oraz na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości Górażdże).
  

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: RD
Data wytworzenia: 2010.08.06